دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. نقش رسانه‌های جمعی در توسعـه ورزش قهرمـــانی و ارائــه الـــگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1397

10.22089/smrj.2017.4957.1964

سعید علی آبادی؛ سید نصرالله سجادی؛ حمید قاسمی؛ محمدرضا کردی


2. ارزیابی کیفی آموزش تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

10.22089/smrj.2019.1605

معصومه حسینی؛ ابوالفضل فراهانی؛ غلامرضا شعبانی بهار


3. بررسی کیفیت خدمات باشگاه‌های ورزشی بر مبنای مدل سروکوال: (مطالعه موردی باشگاه‌های ورزشی شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

10.22089/smrj.2019.1588

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ امید قمی


4. رابطه ابعاد شخصیت و تعهد سازمانی معلمان مرد تربیت بدنی شهرستان شهریار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

10.22089/smrj.2019.1587

علی جعفری؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمید قاسمی


5. تدوین مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

10.22089/smrj.2019.1596

ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ نسرین عزیزین کهن


6. مهمترین جاذبه های طبیعی ورزشی موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

10.22089/smrj.2019.1597

لیلا قربانی؛ ابوالفضل فراهانی؛ محمد پایداره


7. طراحی مدل ارتباطی بین خودکارآمدی و تعهد سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

10.22089/smrj.2019.1599

لقمان کشاورز؛ حسین پورسلطانی زرندی؛ حمید برارزاده


8. چالش ها و موانع کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در اعزام به بازیهای المپیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

10.22089/smrj.2019.1572

اصغر رحیمی حسینیه؛ سید نصرالله سجادی؛ نجف آقایی؛ حسین اکبری یزدی


9. تدوین مدل ارتباطی خودکارآمدی شغلی و سرمایه‌ی اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

10.22089/smrj.2019.1595

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ زهرا اصغری


10. تدوین مدل ارتباطی فرهنگ سازمانی و هوش سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

10.22089/smrj.2019.1600

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ اطهره جهانشاهی جوران


11. اعتباریابی ابزار و ارایه مدل شخصیت برند رویدادهای بین‌المللی:جام‌جهانی کشتی آزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

10.22089/smrj.2018.5507.2090

اکرم قبادی یگانه؛ حسین عیدی؛ محمدرضا قبادی یگانه


12. بین المللی سازی برند باشگاه‌های فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

10.22089/smrj.2018.6278.2276

احمد کاظمی پور؛ حسین اکبری یزدی؛ رضا محمدکاظمی؛ علیرضا الهی


13. ارزش ویژه برند مقاصد‌گردشگری‌ورزشی ایران و عوامل موثر برآن از دیدگاه گردشگران ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

10.22089/smrj.2019.1604

عبدالحمید زیتونلی؛ حسن اسدی؛ ابوالفضل فراهانی؛ مرتضی رضایی صوفی


14. استراتژی های موثر در مدل اسپانسرشیپ ورزش های حرفه ای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

10.22089/smrj.2018.6210.2255

جواد غلامیان؛ علیرضا الهی؛ حسین اکبری یزدی


15. اولویت بندی شاخصهای ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

10.22089/smrj.2019.1601

نازدار پروین؛ حبیب هنری؛ ابوالفضل فراهانی


16. تحلیل استراتژیک ذی‌نفعان سازمان لیگ برتر فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

10.22089/smrj.2019.6409.2313

اکرم قبادی یگانه؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی


17. تحلیل عاملی موانع توسعه ورزش همگانی در شرکت خودرو سازی سایپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

10.22089/smrj.2019.1594

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ امیر کاوه پور


18. طراحی و سنجش نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی وزارت ورزش وجوانان براساس تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

10.22089/smrj.2019.6003.2205

مجتبی ظریفی؛ حسن بحرالعلوم؛ رضا اندام؛ رضا شیخ


19. بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با عملکرد کارکنان وزارت ورزش وجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

10.22089/smrj.2019.1603

غلامرضا شعبانی بهار؛ ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ حیدر حسینی


20. مطالعه تطبیقی باشگاه‌های بازی کودکان در ایران و کشورهای منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

10.22089/smrj.2019.6415.2315

نفیسه گل شیرازی؛ مرجان صفاری؛ مهدی نمازی زاده؛ محمد علی نادی


21. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه شایستگی مدیران بازاریاب ورزشی با استفاده از رویکرد آمیخته اکتشافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

10.22089/smrj.2019.6925.2454

طهماسب شیروانی؛ محسن اسمعیلی؛ محمد احسانی


22. ارتباط بین رویکردهای مدیریت برند با ابعاد ارزش ویژه برند باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

10.22089/smrj.2019.1592

مهران میزانی؛ سید نصراله سجادی؛ محمد خبیری؛ انوشیروان کاظم نژاد


23. طراحی الگوی برندسازی لیگ برتر بسکتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

10.22089/smrj.2018.6333.2293

زهره رضایی؛ سید نصرالله سجادی؛ علیرضا الهی؛ مهدی رسولی


24. مقایسه اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم در حوزه های اشتغال صنعت گردشگری ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

10.22089/smrj.2019.1602

صدیقه اسلامی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حسن اسدی؛ حسین پور سلصان زرندی


25. تاثیر رفتارهای تفریحی تخصصی شده بر دلبستگی مکانی ورزشکاران آماتور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1398

10.22089/smrj.2019.7347.2555

کلثوم حیدری؛ صدیقه حیدری نژاد؛ مرجان صفاری؛ امین خطیبی


26. کاربرد مدل پذیرش فن‌آوری در استفاده از اپلیکیشن‌های تیم‌های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

10.22089/smrj.2019.7556.2612

سردار محمدی؛ کاوه قیسوندی


28. شناسایی و اولویت بندی عوامل توانمندسازی صادراتی کالاهای ورزشی با تأکید بر برنامه های توسعه صادرات با رویکرد کلاس جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1398

10.22089/smrj.2019.7271.2540

فروغ محمدی؛ معصومه کلاته سیفری؛ محمدحسین رضوی؛ حسن فارسیجانی


29. تأثیر ابعاد شهرت تیم ورزشی بر هویت تیمی و قصد حضور تماشاگران فوتبال (نمونه مورد مطالعه: تیم فوتبال پرسپولیس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1398

10.22089/smrj.2019.7524.2600

عابد محمودیان؛ سعید صادقی بروجردی؛ فریده محمودیان


30. تبیین نقش میانجی رفتار سازمانی مثبت گرا در ارتباط بین شوخ طبعی مدیران و خلاقیت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

10.22089/smrj.2019.7728.2667

علی سلاجقه؛ نسرین بیگلری؛ رضا اندام


31. تعیین موانع و شیوه های توسعه ابعاد نظام حقوق ورزشی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

10.22089/smrj.2020.7110.2496

ابوذر سوری؛ مهرعلی همتی نژاد؛ نوشین بنار؛ عباداله رستمی چکالسری


32. سنجش اهداف مدیریت حامیان مالی از تبلیغات تجاری در میادین ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

10.22089/smrj.2020.8263.2832

شهرام نظری؛ علیرضا دبیر؛ محمدحسین قربانی؛ علی آصفی نژاد


33. نقش دیپلماسی ورزشی در ارتقا تعاملات بین‌المللی(نظریه داده بنیاد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1398

10.22089/smrj.2020.8268.2846

سیده شیما موسوی گرگری؛ نوشین بنار؛ شهرام شفیعی


34. مقایسه روش‌های رگرسیون خطی و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین قیمت بازیکنان حرفه‌ای فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1398

10.22089/smrj.2020.8238.2824

محسن طیبی؛ محمد سلطان حسینی؛ مهدی سلیمی؛ شهرام لنجان نژادیان


35. تأثیر بازاریابی خیرخواهانه و تبلیغ بر تصمیم به خرید محصولات ورزشی: رویکرد نیمه تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1399

10.22089/smrj.2020.8073.2772

علی قائدی؛ بهزاد ایزدی؛ محمدرضا قاسمیان مقدم


36. مقایسه کیفیت زندگی و مهارت های آمادگی جسمانی کاربران بازی های ورزشی الکترونیکی و غیر الکترونیکی (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر پایه دوازدهم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399

10.22089/smrj.2020.7722.2689

فریده ایرج؛ زینت نیک آئین؛ علی زارعی؛ فریده اشرف گنجویی


37. ساختاردهی عوامل مؤثر بر بهبود مرزگستری در فدراسیون‌های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399

10.22089/smrj.2020.8358.2864

مجتبی عزیزیان؛ شهاب بهرامی؛ سیدصلاح الدین نقشبندی؛ محمد جلیلوند


38. اثر هویت تیم و هواداری ورزشی در پیش بینی پرخاشگری هواداران فوتبال (نقش تعدیل گر سن هواداران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1399

10.22089/smrj.2020.7930.2744

سردار محمدی؛ کیوان زمانی دادانه


39. چارچوب مدل توسعة اقتصادی ورزش با کاربرد شبکه‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1399

10.22089/smrj.2020.8543.2920

نجمه حیدری؛ مینا حکاک زاده؛ محسن منوچهری نژاد


40. الگوی نقش ورزش در تبیین دیپلماسی عمومی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

10.22089/smrj.2020.8512.2907

مریم حسینی عسگرآبادی؛ صدیقه حیدری نژاد؛ سیدحسین مرعشیان؛ فرشاد رومی


41. نقش توسعه ورزش حرفه ای بر شاخص های توسعه اجتماعی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

10.22089/smrj.2020.8365.2866

الهه مدادی نانسا؛ فرزاد غفوری؛ جواد شهلایی؛ سارا کشکر


42. طراحی مدل سیاست گذاری ورزش‌های المپیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

10.22089/smrj.2020.8518.2909

مهدی بابایی؛ مهوش نوربخش؛ عباس خدایاری؛ پریوش نوربخش


43. ملاحظات نظری و تجربی طراحی مدل اندازه‌گیری ترکیبی و انعکاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1399

10.22089/smrj.2020.8626.2946

قاسم مهرابی؛ مهرعلی همتی نژاد


44. ارائه مدل ساختاری برند رویدادهای ورزشی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1399

10.22089/smrj.2020.8378.2870

ریحانه نقش زن خواجویی؛ مهدی سلیمی؛ رسول نظری


45. ارائه چارچوب بازاریابی اجتماعی تغییر رفتار مرتبط با فعالیت بدنی در سالمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

10.22089/smrj.2020.8485.2898

زهرا روحانی؛ رضا اندام؛ حسن بحرالعلوم؛ ژاله معماری


46. طراحی و تبیین مدل توانمندسازی حرفه‌ای مدیران ورزشی زن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

10.22089/smrj.2020.8689.2963

معصومه دهکردیان نژاد؛ زهرا نوبخت رمضانی؛ فریبا محمدیان


47. اشتباهات رایج آماری و روش‌شناسی مقالات مدیریت ورزشی در نشریه های فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1399

10.22089/smrj.2020.8815.3001

حسین عبدالملکی


48. تاثیر مدرن سازی بر فرایند مدیریت تغییر با نقش میانجی سیاست‌گذاری ورزش‌های المپیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1399

10.22089/smrj.2020.8900.3030

مهدی بابایی؛ مهوش نوربخش؛ عباس خدایاری؛ پریوش نوربخش


49. تحلیل کلان عوامل پیش برنده در پیادسازی برنامه های راهبردی سازمان های ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1399

10.22089/smrj.2020.8235.2821

محدثه شهرکی؛ محمد رضا اسماعیلی شازندی


50. طراحی و تدوین مدل چابکی استراتژیک در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ورزشی (پیش-آیندها و پس آینده‌ها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1399

10.22089/smrj.2020.8298.2844

حمزه عیسی زاده؛ قدرت الله باقری راغب؛ اسدالله کردناییج؛ علی صابری؛ مرتضی سلطانی


51. مدل بهبود وضعیت تکریم ارباب رجوع در وزارت ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1399

10.22089/smrj.2020.8578.2932

فاطمه رئوفیان؛ سید محمدعلی میرحسینی؛ احمد ترک فر


52. توسعه راهبردی باشگاه‌داری حرفه‌ای در والیبال ایران (مورد مطالعه: باشگاه والیبال پیام مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1399

10.22089/smrj.2020.8557.2927

رضا حیدری؛ محمد کشتی دار؛ کیانوش شجیع؛ رضا رجبی


53. مارپله های توسعۀ پایدار از طریق ورزش در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

10.22089/smrj.2020.8621.2945

کاظم هژبری؛ رحیم رمضانی نژاد؛ رضا شجیع


54. تدوین الگوی عوامل مؤثر بر موفقیت گلزن ترین بازیکن فوتبال ملی جهان (علی دایی) با رویکرد زمینه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

10.22089/smrj.2020.8409.2875

سیدغلامرضا جعفری؛ حمید فروغی پور؛ رضا صابونچی


55. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود مالکیت فکری در ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

10.22089/smrj.2020.8574.2931

محمد مهدی سلطانی؛ حسین علی محمدی؛ حمید فروغی پور


56. ارزش گذاری فوتبال به عنوان کالای عمومی با رویکرد ارزیابی احتمالی( مطالعه موردی: باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

10.22089/smrj.2020.8464.2892

معصومه بخیت؛ علی اشرف خزایی؛ بهرام یوسفی


57. واکاوی میزان قدرت و منافع ذینفعان سیستم مدیریت استعداد در ورزش استان گیلان بر اساس ماتریس مندلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1399

10.22089/smrj.2020.8709.2969

مریم فرشید؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ رحیم رمضانی نژاد


58. رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود وضعیت داوطلبان بازنشسته در ورزش ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی دیمتل و تحلیل‌شبکه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22089/smrj.2020.9172.3111

میترا حاجی زاد؛ مینا حکاک زاده؛ محسن منوچهری نژاد


59. اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه تبلیغات محصولات ورزشی با استفاده از رسانه های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22089/smrj.2020.8362.2865

علی کریمی؛ شهاب بهرامی؛ نازنین راسخ


60. تدوین چارچوب ارزیابی اقتصاد دانش‌بنیان در ورزش ایران و تحلیل شکاف توسعه براساس آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

10.22089/smrj.2020.9137.3095

صلاح دستوم؛ رحیم رمضانی نژاد؛ سعید صادقی بروجردی


61. چالش ها و استراتژی های ترویج ورزش سالمندان با استفاده از مدل بازاریابی راهبردی مبتنی بر هدف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1399

10.22089/smrj.2020.9321.3160

زهرا محمدی؛ سارا کشکر؛ جواد شهلائی باقری


62. شناسایی متغیرهای عملکردی موثر بر قیمت گذاری دروازه بانان لیگ برتر فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1399

10.22089/smrj.2020.8811.3000

محسن حیدری؛ سعید صادقی بروجردی؛ ولادمیر آندرف؛ سید حمید امیری


63. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه بین‌المللی تنیس روی میز در ایران(رویکرد کیفی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

10.22089/smrj.2020.9201.3126

مهران احدی؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی


64. شناسایی و اولویت بندی شاخص های توسعه پایدار در ورزش قهرمانی و ارائه مدل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.22089/smrj.2020.9294.3151

یاسمن خسرویان چم پیری؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ سعید جعفری


65. ارائه مدل ذهنی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1399

10.22089/smrj.2020.9211.3128

الهام سعیدی؛ مهدی کهندل؛ علی زارعی؛ عباس خدایاری


66. تدوین الگوی برنامه های آموزشی در ورزش برای دستیابی به برابری جنسیتی و جلوگیری از خشونت علیه زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1399

10.22089/smrj.2020.9095.3080

مهشید قلی پور؛ سارا کشکر


67. اثر فرهنگ سازمانی بر بهره وری با نقش میانجی خلاقیت و نوآوری در وزارت ورزش و جوانان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

10.22089/smrj.2020.9123.3090

شیرین زردشتیان؛ جلیل ریحانی نیا


68. طراحی مدل و اولویت بندی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری استارت آپ های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

10.22089/smrj.2020.9341.3168

محبوبه طالبی؛ پریوش نوربخش؛ علی زارعی؛ مهوش نوربخش


69. واکاوی نقش مسائل اجتماعی و فرهنگی در توسعه بکارگیری انرژی سبز در اماکن ورزشی (یک مطالعه آمیخته اکتشافی با روش فراترکیب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1399

10.22089/smrj.2020.8941.3040

سید احسان امیرحسینی؛ صمد گودرزی؛ مجید کیانی؛ روح الله عسگری


70. شناسایی و اولویت‌بندی پیامدهای کووید 19 بر سازمان‌های حامی صنعت ورزش با روش دلفی فازی (موردمطالعه برندهای حامی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1399

10.22089/smrj.2020.8981.3047

رضا سپهوند؛ معصومه مومنی مفرد؛ ًصابر تقی پور


71. طراحی الگوی جاری سازی استراتژی های فدراسیون فوتبال ایران با روش کارت امتیازی متوازن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1399

10.22089/smrj.2020.8970.3045

ظهراب گوهری؛ مهرزاد حمیدی؛ سید احسان امیرحسینی؛ سمیه عمادی


72. تدوین مدل کمّی عوامل مؤثر در توسعه قهرمانی شطرنج ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1399

10.22089/smrj.2020.9058.3077

حبیب هنری؛ احسان قائم مقامی؛ جواد شهلایی؛ غلامعلی کارگر


73. طراحی مدل توسعه ورزش تفریحی برمبنای فرهنگ قومی با رویکرد نظریه مبنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

10.22089/smrj.2020.8934.3038

فرحناز قاسمیان؛ فرزاد غفوری؛ حبیب هنری؛ محمدسعید ذکایی


74. مدل توسعه هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1399

10.22089/smrj.2020.9196.3122

محمد امین فرخ نیا؛ سیدجعفر موسوی؛ نصراله محمدی


75. طراحی مدل تجاری‌سازی پژوهش‌های علوم ورزشی: رویکرد کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22089/smrj.2021.9416.3190

امیر رحیمی؛ محمد احسانی؛ مرجان صفاری؛ رسول نوروزی سید حسینی


76. شناسایی فرصت‌های ناشی از پاندمی کوئید-19 در حورة ورزش: یک تحلیل تماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

10.22089/smrj.2021.9570.3227

اکبر جابری؛ فرزانه مظلومی سوینی


77. طراحی مدل زمینه‌ای خلاقیت پایدار در وزارت ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

10.22089/smrj.2021.9301.3154

پریوش حسینی؛ طیبه زرگر؛ سمیرا علی آبادی؛ مظفر یکتایار


78. شناسایی عوامل موثر بر توسعه اشتغال فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی با رویکرد اکوسیستمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

10.22089/smrj.2021.9289.3150

مریم فربد؛ علی محمد صفانیا؛ محمد رضا برومند؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ محسن باقریان فرح آبادی


79. مدل زمینه ای توسعة استارت آپ در ورزش کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1399

10.22089/smrj.2021.9059.3067

احسان تقوی رفسنجانی؛ مینا حکاک زاده؛ محسن منوچهری نژاد


80. ارائه مدل ارزش بازار بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران : رویکرد ساخت‌گرا نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

10.22089/smrj.2021.9682.3241

سعید محمود زاد آذری؛ محمد احسانی؛ رسول نظری؛ رسول نوروزی سید حسینی


81. شناسایی و اولویت بندی شاخص های مدل کسب و کار در آکادمی ملی ژیمناستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1399

10.22089/smrj.2021.9146.3100

وحید ایزدفر؛ فریده شریفی فر؛ رضا محمدکاظمی


82. طراحی مدل عوامل اثرگذار بر ارتقا دیپلماسی ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1399

10.22089/smrj.2021.9718.3249

سیده شیما موسوی گرگری؛ نوشین بنار؛ شهرام شفیعی


83. طراحی مدل مدیریت سبز برای اماکن و تاسیسات ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1399

10.22089/smrj.2021.9397.3182

ساجد پورحسن؛ علی محمد صفانیا؛ علی محمد امیرتاش؛ رضا نیک بخش


84. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر کاهش تأخیر در پرو‌ژه‌های عمرانی ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22089/smrj.2021.9773.3259

فهیمه ابراهیمی؛ زینت نیک آیین؛ سید حمید سجادی هزاوه


85. اثر حافظه سازمانی بر مدیریت عملکرد با نقش میانجی چابکی سازمانی ادارات تربیت بدنی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22089/smrj.2021.9182.3118

مژده شکری؛ غلامرضاغلامرضا شعبانی بهار؛ مجید سلیمانی


86. تحلیل تماتیک شناسایی علل موفقیت قهرمانان ورزشی بندر انزلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22089/smrj.2021.9821.3268

کریم کیاکجوری؛ فروغ رودگرنژاد


87. طراحی الگوی نوآوری استراتژیک در کسب‌وکارهای ورزشی بر اساس رویکرد داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22089/smrj.2021.9768.3261

شیرین آقامحمدی؛ اسفندیار خسروی زاده؛ زینب مندعلی زاده


88. تاثیر رسانه های اجتماعی و تصویر قیمتی ارایه شده در آنها بر قصد خرید مشتریان پوشاک ورزشی در دوران پاندمی کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1400

10.22089/smrj.2021.9942.3290

محمدحسن عبداللهی؛ حسین زارعیان؛ سجاد غلامی ترکسلویه؛ رویا بویری شمی


89. شناسایی الزامات و اقدامات مدیریت سبز در راستای توسعه پایدار استادیوم های فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

10.22089/smrj.2021.10047.3312

امیر انصاری اردلی؛ سارا کشکر؛ غلامعلی کارگر


90. شناسایی پیامدهای کوید 19 بر ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

10.22089/smrj.2021.9364.3173

سلمان علوی؛ اسماعیل ذبیحی؛ سید حسین علوی؛ عبدالصالح زر


91. نیمکت داغ: آسیب‌شناسی تغییرات مکرر مربیان در لیگ برتر فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1400

10.22089/smrj.2021.10026.3302

کیانوش شجیع؛ رضا حیدری؛ احسان اسداللهی؛ مهدی اصفهانی؛ مهناز گل گلی


92. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثردر مدیریت ضدبازاریابی داروهای دوپینگ در ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1400

10.22089/smrj.2021.10237.3352

الهام حقیقت؛ حسین عبدالملکی؛ مهوش نوربخش؛ پریوش نوربخش؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی


93. شناسایی عوامل موثر بر حکمرانی مطلوب در ساختار ورزش قهرمانی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1400

10.22089/smrj.2021.10136.3325

اصغر غلامی؛ فرشاد امامی؛ سعید امیرنژاد؛ جمشید سیارنژاد


94. فراتحلیل مطالعات عوامل و موانع موثر بر حمایت از ورزش در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1400

10.22089/smrj.2021.10067.3311

وحید اکملی؛ محمد نصیری


95. تدوین الگوی آمیخته بازاریابی اخلاقی فروشگاه های آنلاین ورزشی در دوران کرونا بر مبنای رویکرد برند-مصرف‌کننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1400

10.22089/smrj.2021.9652.3236

حمیدرضا قزلسفلو؛ علی چوری


96. شناسایی پیشران‏های نهادینه سازی فرهنگ مطلوب هواداری در فوتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1400

10.22089/smrj.2021.10294.3360

فرزانه هاشمی؛ امین خطیبی؛ زهرا هژبرنیا؛ امیر ندری


97. برندسازی جمهوری اسلامی ایران از طریق موفقیت‌های بین‌المللی ورزشکاران نخبه در رویدادهای ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.22089/smrj.2021.9764.3256

حسین عیدی؛ لیلا سلطانیان؛ زینب رحمتی اصل


98. طراحی مدل کیفی عوامل موثر بر توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

10.22089/smrj.2021.10408.3388

هاله حمیدپور؛ محمد حسن فردوسی؛ امیر ندری؛ محسن اسمعیلی