آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2480
تعداد پذیرش 447
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1699
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1104

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 314
تعداد مشاهده مقاله 187767
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 51390
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 64 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 387 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 54 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 24 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1474 روز
درصد پذیرش 18 %