آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2380
تعداد پذیرش 461
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1650
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1071

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 271
تعداد مشاهده مقاله 160180
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 39654
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 63 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 377 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 53 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 23 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1468 روز
درصد پذیرش 19 %