آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2117
تعداد پذیرش 370
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1503
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1002

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 472
تعداد مشاهده مقاله 344783
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 151222
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 61 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 418 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 51 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 24 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 88 روز
درصد پذیرش 17 %