آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2562
تعداد پذیرش 486
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1752
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1150

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 329
تعداد مشاهده مقاله 378361
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 75437
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 65 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 375 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 55 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1380 روز
درصد پذیرش 19 %