نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر/آموزش و پرورش

2 هیات علمی/ پیام نور

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ابعاد شخصیت و تعهد سازمانی معلمان مرد تربیت بدنی شهرستان شهریار بود. فرضیات تحقیق با در نظر گرفتن پنج بعد شخصیتی (ثبات هیجانی، برونگرایی، همسازی، گشودگی به تجربه و وظیفه شناسی) و سه بعد تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مرد تربیت بدنی مدارس شهرستان شهریار بالغ بر 110 نفر در سال تحصیلی 92-91 بود، کلیه جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب گردیدند که از این تعداد، 103 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این پژوهش از روش توصیفی و از نوع همبستگی استفاده شد. برای جمع آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه استاندارد ابعاد شخصیت گلدبرگ با ضریب اعتبار 84/0 و پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی آلن و میر با ضریب اعتبار 83/0 استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش، از نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. یافته‌های تحقیق آشکار ساختند که بین ابعاد پنج گانه شخصیت معلمان با تعهد سازمانی آنان رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد ولی با توجه به روابط معناداری که بین برخی بعدهای شخصیت با تعهد سازمانی وجود دارد، می توان تعهد سازمانی را با توجه به ابعاد شخصیت پیش بینی نمود هم‌چنین نتایج تحلیل رگرسیون به روش همزمان نشان داد، از میان ابعاد پنج گانه شخصیت، بعد همسازی و گشودگی به تجربه بیشترین توانایی پیش بینی کنندگی را بر تعهد سازمانی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between personality dimensions and organizational commitment of male physical education teachers of Shahryar city

نویسندگان [English]

  • ali jafari 1
  • abolfazl farahani 2
  • hamid ghasemi 2

چکیده [English]

The main objective of this study was to investigate the relationship between personality dimensions and organizational commitment of male physical education teachers of Shahryar city. Hypotheses with regard to the five dimensions of personality (emotional stability, extraversion, agreeableness, openness to experience and conscientiousness) and three dimensions of organizational commitment (affective, continuous and normative) were studied. The study population consisted of 110 male teachers of physical education in schools of shahriyar city over the 91-92 academic year, all of which were selected as sample and 103 of the questionnaires were analyzed . In this study, descriptive and correlational ways were used. for Data collection, standard questionnaire of Goldberg's character with a reliability coefficient of 0/84 and organizational commitment questionnaire of Allen and Meyer with a reliability coefficient 0/83 were used. SPSS software using descriptive statistics and inferential statistics were used for analyze the data of this study. The findings revealed that there is not significant positive relationship between the five dimensions of personality with organizational commitment of teachers. However, given the significant correlation between some personality dimensions with organizational commitment, organizational commitment can be predict according to the dimensions of personality. Simultaneous regression analysis also showed that, among five dimensions of personality, compatibility and openness to experience have the highest predictive ability of organizational commitment and conscientiousness has The highest predictive ability of normative commitment .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dimensions of personality
  • organizational commitment
  • male physical education teachers