نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان،ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی،واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان،ایران

چکیده

ابزار مورد استفاده برای شناسایی عوامل مدل توسعه فرانچایز در صنعت ورزش کشور، مصاحبه نیمه ساختمند) با گروه های کانونی(و مطالعه اسناد بوده است. برای تامین روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی لینوکلن و گوبا استفاده شد. و در در بخش کمی روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه تمامی مدیران باشگاه های ورزشی و کارآفرینان ورزشی می باشد. که با توجه به حجم نمونه کوکران در شرایط نامشخص تعداد 384 نفر در نظر گرفته شد که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در بخش کمی، مقیاس محقق‌ساخته بر اساس شبکه تئوری داده بنباد بخش کیفی بود. برای بررسی روایی صوری از نظر ده تن از اساتید مدیریت ورزشی بهره گرفته شد و برای روایی محتوایی سؤال های پرسش نامه از مدل لاشه استفاده شد(cvr=88) و روایی محتوایی تأیید شد. نتایج پژوهش در بخش کیفی نشان داد عامل راهبردی مدل، پژوهشگر با توجه به مجموعه مفاهیمی که از لا به لای مصاحبه ها و کدهای نهایی استخراج شده، مقوله فرعی را ایجاد سیاست های دولتی و ایجاد تمرکز مالی نامگذاری کرده است. و در بعد پیامدها، نتایج مورد شامل غرور ملی؛ نشانه شناسی تجربه و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است. و در بخش کمی مقدار تی مربوطه هر عامل تأثیر معناداری را دارند و تمامی چارچوب مدل توسعه فرانچایز در صنعت ورزش کشور مورد تأیید قرار گرفت. همچنین نتایج نشان داد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An analysis of franchise development in the country's sports industry

نویسندگان [English]

  • Reza Mahdian 1
  • Mohammad Soltan Hosseini 2
  • Ghasem Rahimi Sarshebsderani 3

1 Ph.D. Student in Sports Management Faculty of Sports Sciences, Isfahan(Khorasgan) branch,Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Associate Professor of Sports Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor of Sports Management Faculty of Sports Sciences, Isfahan (Khorasgan) branch, Islamic Azad University, Isfahan,Iran.

چکیده [English]

In the qualitative section, using the purposeful sampling method and the theoretical saturation technique, 16 experts from the field of sports management were selected to identify the franchise development model in the country's sports industry, and interviews were conducted with them.. And in the quantitative part, descriptive-survey research methods were used. Statistics are studied by all managers of sports clubs and sports entrepreneurs. Considering the size of Cochran's sample, the number of 384 people was considered in uncertain conditions, and they were selected using the available sampling method. The tool used in the quantitative section, The researcher-made scale was based on the Benbad data theory network, the qualitative part was used to check the face validity from the point of view of ten sports management professors, and the carcass model was used for the content validity of the questionnaire questions (cvr=88) and the content validity Convergent validity, composite reliability and Cronbach's alpha were also confirmed it placed. To analyze the data, descriptive statistics and structural equation model were used to check the fit of the research model. The results of the research in the qualitative part showed that the strategic factor of the model, according to the set of concepts extracted from the interviews and the final codes, the researcher named the subcategory creation of government policies and creation of financial concentration. And in terms of consequences, the results of the case include national pride; Semiotics is the experience and risk reduction of investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • capital renovation
  • franchise
  • sports
  • industry