نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر در توسعه استارت‌آپ‌های ورزشی مرتبط با فعالیت بدنی و سلامتی بود. این تحقیق از نوع تحقیقات اکتشافی بوده و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات و داده‌ها میدانی و توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان، اساتید مدیریت ورزشی و دانشجویان با سابقه فعالیت در کسب و کارها و استارت‌آپ‌های ورزشی و صاحبان کسب و کارهای ورزشی بودند. مشارکت‌کنندگان به‌صورت هدفمند انتخاب شدند که با توجه به اهداف پژوهش و رسیدن محقق به اشباع نظری تعداد 22 نفر در فرآیند این پژوهش حضور داشتند. همچنین جامعه آماری در بخش کمی اساتید مدیریت ورزشی و دانشجویان مدیریت ورزشی دانشگاه‌های تهران بودند که 126 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. مصاحبه‌ها بطورکامل ضبط و به نوشتار تبدیل شدند؛ سپس محقق مصاحبه‌های انجام گرفته را تک به تک بررسی و آن‌ها را کدگذاری کرد. نتایج حاصل از کدگذاری مصاحبه‌های صورت گرفت نشان داد که عوامل موثر در توسعه استارت‌آپ‌های ورزشی شامل 7 مولفه ویژگی‌های فردی موسس، امکانات و تسهیلات، عوامل فرهنگی، ماهیت نوآورانه بودن استارت‌آپ، عوامل اقتصادی، عوامل مدیریتی و برندسازی استارت‌آپ می‌باشند. با توجه به مطالعات محدودی که در زمینه استارت‌آپ‌های مرتبط با فعالیت‌بدنی در داخل کشور صورت گرفته است، نتایج پژوهش حاضر استارت‌آپ‌های ورزشی را یاری می رساند تا با به‌ کارگیری عوامل شناسایی شده، موجبات موفقیت و ارتقاء، و نیز باقی ماندن در عرصه رقابت را فراهم آورند و زمینه را برای رشد و توسعه هرچه بیشتر استارت‌آپ‌های ورزشی مهیا سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of sports startups related to physical activity and health

نویسندگان [English]

  • Maedeh Goodarzi 1
  • Parastoo Ossanloo 2
  • rasool Norouzi Seyed Hossini 3

1 MCs of Sport Management, Faculty of Sport Science, Al-Zahra University, Tehran

2 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Sport Science, Al-Zahra University, Tehran

3 Associate Professor, Department of Sport Management, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the factors affecting the development of sports startups related to physical activity and health. This research was an exploratory research and in terms of how to collect information and data is field and descriptive-survey. The statistical population of this research in the qualitative part included experts, professors of sports management, experienced students in sports businesses and startups, and owners of sports businesses. Participants were purposefully selected. According to the objectives of the research and the achievement of theoretical saturation, 22 people were present in the research process. Also, the statistical population in the quantitative part were all professors and students of sports management in Tehran universities from which 126 people were selected as the statistical sample of the study.The interviews were completely recorded and transcribed; The researcher then reviewed the interviews one by one and coded them. The results of coding the interviews showed that the effective factors in the development of sports startups include 7 components: personal characteristics of the founder, facilities and amenities, branding and the innovative nature of the startup, economic, cultural, and managerial factors. Due to the limited studies that have been done in the field of startups related to physical activity in the country, the results of the present study help sports startups to use the identified factors to lead to success and promotion, as well as to remain competitive. To provide and pave the way for the growth and development of more and more sports startups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Owners of sports businesses
  • Sports industry
  • Cyberspace
  • Entrepreneurship
  • Start-ups