نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پیام نور

2 استاد دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل عاملی موانع توسعه‌ی ورزش همگانی در شرکت خودرو سازی سایپا بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شرکت خودرو سازی سایپا بود( 11000= N). نمونه گیری تحقیق به صورت تصادفی- طبقه‌ای و تعداد آن بوسیله جدول مورگان، 375 تعیین شد. برای دست‌یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی پرسشنامه به تایید 10 نفر از متخصصین رسید. پایایی آن نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ 93/0 مورد تائید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف-اسمیرنف، تحلیل عامل اکتشافی با چرخش واریماکس و فریدمن با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد به طور کلی 8 عامل به ترتیب اولویت موانع مدیریتی، موانع امکانات و تجهیزات، موانع اجتماعی و فرهنگی، موانع فردی، موانع اقتصادی، موانع روان شناختی، موانع ترویجی و موانع بهداشتی که 63/54 درصد از کل واریانس جامعه را تبیین می-کنند، موانع عدم توسعه ورزش همگانی در شرکت سایپا به شمار می‌روند. از اینرو به منظور توسعه ورزش همگانی به عنوان فرآیندی جهت ایجاد شور و نشاط و افزایش سلامت جسم و روح در منابع انسانی که در بهره‌وری سازمانی موثر است، توصیه می‌شود واحدهای تولیدی از جمله شرکت‌های تولید کننده خودرو در رفع موانع ذکر شده تلاش جدی نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factor Analysis of Sport for all Development Barriers in SAIPA Car Manufacturing Company

نویسنده [English]

  • Loghman Keshavarz 1

چکیده [English]

The purpose of this study was factor analysis of sport for all development barriers in SAIPA Car Manufacturing Co. Statistical population included all employees of SAIPA Co. (N=11000). Based on Morgan table 375 persons, respectively was chosen cluster-randomly for research sample. To achieve the study objectives, researcher-made questionnaire was used. Validity of questionnaire was confirmed by 10 experts. Its reliability also was accepted in a preliminary study including 30 examinees and calculated by Cronbach’s alpha coefficient equal to 0.93. In order to analyze the data, by descriptive and inferential statistical methods such as Kolmogorov-Smirnov, exploratory factor analysis together with Varimax rotation and Friedman tests were used aiding SPSS. The finding indicated that 8 factors in general are assumed as sport for all development barriers in SAIPA Co., including managerial barriers, facilities and equipment barriers, social and cultural barriers, individual barriers, economical barriers, psychological barriers, promotive barriers and health barriers respectively, that express 54.63% of total population variance. Hence, in order to sport for all development in organizations as a process to create vitality and increase the health of physical and mental at human resources, whom it can affect at organizational productivity, it is recommended that organizations, especially car manufacturing companies in a serious effort to fix the barriers mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development Barriers
  • Sport for all
  • SAIPA Car Manufacturing Co