نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه گیلان

2 استاد تمام مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

4 دانشیار مدیریت دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از این پژوهش تحلیل چارچوب ارزشگذاری اقتصادی در ورزش بود؛ بنابراین تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق موردبررسی قرار گرفت و متغیرهای مرتبط با موضوع تحقیق از مطالعات گوناگون استخراج گردید. جامعه آماری شامل پژوهشگران اقتصاد ورزش، مدیران مالی و بازاریابی در ورزش و پژوهشگران ارزشگذاری اقتصادی غیرورزشی بود. از نمونه‌گیری هدفمند و قضاوتی (نظری) جهت انتخاب نمونه استفاده شد. از مطالعه اسنادی (57 سند) و جلسات دلفی (3 مرحله و 14 نفر) جهت تحلیل و تکمیل چارچوب مدل پژوهش استفاده شد. روایی ابزار با استفاده از روش‌های روایی محتوایی و ضریب کاپا (82/0) مطلوب ارزیابی شد. درمجموع روش دلفی منجر به‌اتفاق نظر شرکت‌کنندگان و ارائه مدل کیفی ارزشگذاری اقتصادی در ورزش گردید. چارچوب تحلیلی مفهومی پژوهش با رویکرد سیستماتیک شامل 6 منظر، 16 بعد و 80 مؤلفه بود که در 4 بخش اصلی ورودی (شامل عوامل محیطی اثرگذار، رفتاری مداخله‌گر و ساختاری پیشران)، فرایند (شامل منظرهای قابلیت‌های ارزشی پدیده هدف، جامعه ارزشگذار و روش‌های ارزشگذاری)، خروجی (ارزش‌های اقتصادی کل) و پیامد (تمایل به پرداخت به‌صورت فردی و جمعی) طبقه‌بندی شد. با توجه به ابعاد شناسایی‌شده، نتایج این پژوهش از یک‌جهت می‌توانند راهنمایی پژوهشگران برای تعیین ارزش اقتصادی پدیده‌های ورزشی باشد و از طرفی دیگر سیاست‌گذاران متولی ورزش با درک عوامل مؤثر در ارتقای ارزش پدیده‌های ورزشی و محاسبه آن جهت اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های جایگزین در مورد پدیده‌های ورزشی می‌توانند استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of economic valuation model in sports

نویسندگان [English]

  • mehdi jokar 1
  • rahim ramazaninezhad 2
  • mahmoud moradi 3
  • Mohammad Hasan Gholizade 4

2 university of guilan

3 Assistant Professor of Information and Knowledge, Department of Physical Information and Knowledge, University of Razi, Kermanshah, Iran

4 Associate Professor of Sport Management, University of Guilan, Rasht, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the economic valuation framework in sport; Therefore, internal and external research related to the research topic was reviewed and variables related to the research topic were extracted from various studies. The statistical population included researchers in sports economics, financial managers and marketing in sports, and researchers in non-sports economic valuation. Purposeful and judgmental sampling (theoretical) was used to select the sample. Documentary study (57 documents) and Delphi sessions (3 stages and 14 people) were used to analyze and complete the research model framework. The validity of the instrument was assessed as optimal using content validity methods and kappa coefficient (0.82). In general, the Delphi method led to the consensus of the participants and the presentation of a qualitative model of economic valuation in sports. The conceptual analytical framework of the research with a systematic approach consisted of 6 perspectives, 16 dimensions and 80 components in 4 main parts of input (including influential environmental factors, intervening behavior and structural drivers), process (including perspectives of value capabilities of the target phenomenon, value society and Valuation methods (output) (total economic values) and outcome (willingness to pay individually and collectively) were classified. According to can be a guide for researchers to determine the economic value of sports phenomena and on the other hand policymakers in charge of sports by understanding the factors affecting the value of sports phenomena and calculating it for Alternative decisions and policies on sports phenomena can be used

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic valuation
  • sports phenomenon
  • willingness to pay