نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان، عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه سلیمانیه ،عراق

2 دانشگاه گیلان

3 استاد دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از این پژوهش ارائه چارچوب بکارگیری حکمرانی چندسطحی برای توسعه ورزش و مدیریت آن تحت شرایط بحران در اقلیم کردستان عراق بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با رویکرد تحلیل مضمون بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه صاحب‌نظران علمی (اساتید دانشگاه‌ها) و اجرایی (مدیران سازمان‌ها مرتبط با ورزش) حوزه موضوع پژوهش بود. انتخاب نمونه به تعداد لازم جهت رسیدن به اشباع نظری و به روش نمونه‌گیری گلوله برفی انجام شد (16 نفر). ابزار پژوهش مصاحبه اکتشافی بود. روایی نتایج پژوهش براساس شایستگی حرفه‌ای نمونه مصاحبه شده، روایی محتوایی چارچوب مصاحبه، میزان توافق مصححان کدگذاری (2 پژوهشگر خبره: 72/0) تایید شد. تحلیل داده‌ها با استفاده کدگذاری سه مرحله‌ای متناسب با روش تحقیق انجام شد. یافته‌ها نشان داد که چارچوب مفهومی مستخرج شامل 184 مولفه محوری، 60 مضمون فرعی، 23 مضمون اصلی و 8 زیرسازه مفهومی بود. هشت زیرسازه مدل شامل چالش‌های زمینه‌ای، تطبیق محیطی، همسویی سطوح حکمرانی، زمینه‌یابی، ظرفیت‌‌سازی، راهبردها، بهینه‌سازی فرایندها و پیامدهای حکمرانی چندسطحی در ورزش اقلیم کردستان عراق بود. براساس نتایج می‌توان گفت که بکارگیری حکمرانی چندسطحی در ورزش و حصول پیامدهای مطلوب آن نیازمند تسهیل چالش‌ها و انطباق با شرایط محیطی، کارآمدسازی ساختاری و مدیریتی در سطوح ورزش، ظرفیت‌‌شناسی سیستمی، مداخلات راهبردی سازنده و بهینه‌سازی سازوکارها در نظام ورزش اقلیم کردستان عراق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The framework for applying multi-level governance in the state sports system of the Kurdistan region of Iraq according to crisis conditions

نویسندگان [English]

  • Halmat Nasir Salih 1
  • mehrali hematinejhad 2
  • Rahim Ramezannezhad 3

1 Doctoral student of sports management at Guilan University, member of the academic staff of the Faculty of Physical Education at Sulaymaniyah University, Iraq

2 Guilan University

3 university of Guilan

چکیده [English]

The purpose of this research was to present the framework of using multi-level governance for the development of sports under crisis conditions in the Kurdistan region of Iraq. The research method was qualitative research with thematic analysis approach. The statistical population of the research included all scientific experts (university professors) and executives (managers of organizations related to sports) in the field of research. The number of samples required to reach theoretical saturation was selected using the snowball sampling method (16 people). The research tool was exploratory interview. The validity of the research results was confirmed based on the professional competence of the interviewed sample, the content validity of the interview framework, and the agreement of the coding correctors (2 expert researchers: 0.72). Data analysis was done using three-step coding according to the research method. The findings showed that the extracted conceptual framework included 184 core components, 60 sub-themes, 23 main themes and 8 conceptual sub-structures. The eight substructures of the model included contextual challenges, environmental adaptation, alignment of governance levels, contextualization, capacity building, strategies, and optimization of processes and consequences of multi-level governance in sports in the Kurdistan region of Iraq. Based on the results, it can be said that the use of multi-level governance in sports and the achievement of its desired results requires facilitating challenges and adapting to environmental conditions, structural and managerial efficiency at the levels of sports, systemic capacity building, constructive strategic interventions and optimization of mechanisms in the sports system of ’ Kurdistan Region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sports governance
  • levels of governance
  • crisis management
  • Iraqi Kurdistan