نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پیام نور

چکیده

عوامل متعددی در عملکرد موفق یا ناموفق هر سازمانی تاثیرگذار هستند که مستلزم شناسایی و مدیریت آنها توسط سازمان‌ها است. در این راستا هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر بر عملکرد هیئت تکواندو استان بود. جامعه آماری تحقیق شامل 500 نفر از مدیران عالی، میانی و پایه هیئت تکواندو استان تهران ، هیئت‌های تکواندو حوزه‌های مختلف و شهرستان‌های تابعه استان تهران، داوران و مربیان بین‌المللی و قهرمانان ملی دهه 60 الی 90 بود که بر اساس جدول مورگان 217 نفر به طور تصادفی – طبقه‌ای برای نمونه تحقیق انتخاب شد. ابزار اندازه‌گیری تحقیق حاضر پرسشنامه‌ محقق ساخته 28 سئوالی بود که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 15 نفر از متخصصین مدیریت رسید و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ 892/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده از روش‌های آماری توصیفی مانند میانگین، انحراف استاندارد، جدول توزیع فراوانی، و روش‌های آماری استنباطی از جمله کلموگروف اسمیرنف، تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریمکس و آزمون فریدمن با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که ترتیب اولویت عوامل تاثیر گذار در عملکرد هیئت تکواندو استان تهران عبارتند از منابع انسانی، دانش فنی، مدیریت و منابع مالی، ارتباطات، سازماندهی، ساماندهی مسابقات و مقبولیت اجتماعی تکواندوکه 784/52 درصد از کل واریانس جامعه را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Analysis of Affecting on the Tehran Province Taekwondo Board

نویسنده [English]

  • Loghman Keshavarz

چکیده [English]

Many factors can affect on the successful or failure of every organization. So they should be recognize and control by organizations. In this regard, the purpose of this study was factor analysis of affecting on the Tehran province Taekwondo board. Statistical population included all level managers in Tehran province taekwondo board, Tehran province cities, and different geographical parts of Tehran taekwondo boards, coaches, referees, national and international champions from 60 -90 decades (N=500) . Based on Morgan table 217 persons, respectively was chosen cluster-randomly for research sample. To achieve the study objectives, researcher-made questionnaire was used whit 28 questions. Validity of questionnaire was confirmed by 15 experts. Its reliability also was accepted in a preliminary study including 30 examinees and calculated by Cronbach’s alpha coefficient equal to 0.892. In order to analyze the data, by descriptive and inferential statistical methods such as Kolmogorov-Smirnov, exploratory factor analysis together with Varimax rotation and Friedman tests were used SPSS software. The finding indicated that 7 factors effect on the Tehran province Taekwondo board performance, including human resources, technical knowledge, management and financial resource, organization, events organization, Taekwondo social acceptability, that express 52.784% of total population variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taekwondo
  • Tehran province Taekwondo board
  • Performance