نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی-دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه علامه طباطبایی- تهران-ایران

2 گروه مدیریت ورزشی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه علامه طباطبائی. تهران- ایران

3 گروه مدیریت ورزشی-دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی-دانشگاه علامه طباطبایی-تهران-ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی پیامدهای انتخاب ورزشکاران نخبه در مسند ریاست فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی بود که برای جمع‌آوری داده‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه تحقیق شامل تمام گزارش‌های خبری مرتبط با ویژگی‌های رئیس فدراسیون فوتبال در ایران و جهان (44= N) که به طور تمام شمار موردتوجه قرار گرفت و تمام اسناد تاریخی مرتبط با رؤسای فدراسیون فوتبال در گذر زمان از بدو تأسیس فدراسیون تا امروز (27= N) که به شکل تمام شمار موردتوجه محققین قرار گرفت. ابزار اندازه‌گیری برگه‌های فیش‌برداری، و سیاهه‌های کدگذاری بود که محتوای آن به روش تحلیل محتوای کیفی تعیین شد و سپس برای تحلیل کمی با تبدیل سازه‌ها و کدها به کمیت مورداستفاده قرار گرفت. به‌منظور بررسی پایایی کدگذاری از روش ضریب کاپای کوهن استفاده شد. ضریب کاپا کوهن عدد 857/0 را نشان می‌دهد و به این معنی است که بین دو کدگذار توافق بالایی وجود دارد. برای تحلیل داده‌های تحقیق از روش تحلیل تماتیک ولکات استفاده شد. در نهایت از مقوله‌های به‌دست‌آمده، سه مفهوم توسعه سازماندهی فوتبال، توسعه مدیریت روابط ورزشی و ارتقا کیفیت ورزش فوتبال شناسایی شدند. نتایج نشان داد اعضای فدراسیون فوتبال باید در زمینه بهبود ارتباطات بین‌المللی، رشد منافع اخلاقی به‌خصوص مبارزه با فساد، برگزاری کلاس‌های آموزشی برای مدیران فوتبال، توسعه فوتبال زنان و حضور آنها در مدیریت فوتبال، بازنگری اساسنامه فدراسیون گام‌های مثبتی برداشته و همچنین از نتایج این پژوهش می‌توان در سیاست‌گذاری و تدوین برنامه راهبردی برای انتخاب نامزدهای ریاست فدراسیون و منصب‌های مدیریتی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Consequences of selecting elite athletes as the presidency of the Football Federation of Iran

نویسندگان [English]

  • ali habibi 1
  • Sara Keshkar 2
  • gholamreza shabani bahar 3

1 Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Department of Sports Management - Faculty of Physical Education and Sports Sciences - Allameh Tabataba'i University. Tehran Iran

3 Department of Sports Management-Faculty of Physical Education and Sports Sciences-Allameh Tabataba'i University-Tehran-Iran

چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the consequences of selecting elite athletes for the post of president of the Islamic Republic of Iran Football Federation. The current research was a qualitative research that used the content analysis method to collect data. The research community includes all the news reports related to the characteristics of the head of the Iran and World Football Federation (n=44), which have been fully considered, and all the historical documents related to the heads of the football federation since the establishment of the federation until today (n=27). which was fully noticed by the researchers. The measurement tools were fish sheets and coding logs whose content was determined by qualitative content analysis and then used for quantitative analysis by converting the structures and codes into quantity. In order to check the reliability of coding, Cohen's kappa coefficient method was used. Cohen's kappa coefficient shows 0.857 and it means that there is a high agreement between the two coders. Volcott's thematic analysis method was used to analyze the research data. The results of the research showed that the members of the football federation should take positive steps in the field of promoting international communication, developing moral interests, holding training classes for football managers, developing women's football, and revising the constitution of the football federation. Also, the results of this research can be used in policy making and developing a strategic plan for selecting candidates for the presidency of the football federation and other management positions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elite athlete
  • head of the federation
  • international communication
  • football development