فرآیند داوری

داوری مقالات در این نشریه بصورت محرمانه انجام می پذیرد و اسامی نویسندگان برای داور و اسامی داوران برای نویسندگان مخفی است.

بررسی مقالات در این نشریه به این صورت است که ابتدا مقاله بر اساس استاندارد نشریه بررسی میگردد و در صورت تأیید برای سردبیر ارسال می گردد.

مقالات اگر با محتوای نشریه همخوانی داشته باشند و دارای نوآوری و یا پیشنهادات کاربردی در جهت پیشبرد اهداف نشریه باشند برای داوران متخصص در موضوع مقاله ارسال می‌گردد در غیراینصورت بدون ورود به پروسه داوری اعلام رد می شود.

مقاله تأیید شده سردبیر، برای سه داور ارسال می‌گردد و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود.

تصمیم نهایی در خصوص رد یا پذیرش مقاله بعهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه می باشد.

 

الزامات اخلاقی داوران

داور باید مسئولیت پذیر، پاسخگو، وقت شناس، حقیقت جو، علاقه مند، و پایبند به اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق دیگران باشند.

استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح برای سردبیر درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.

استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.
داوران باید بعد از بررسی خلاصه مقاله، بلافاصله نشریه را از تصمیم خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوری (به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا ...) مطلع نماید.

در موارد زیر شایسته است که داوران از داوری مقاله ارسال شده به ایشان انصراف دهند:

- مقالاتی که در حوزة تخصصی ایشان نیست

- مقالاتی که به نوعی در تدوین آن دخیل بوده اند

- مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود

- مقالاتی که با موضوعات آنها اختلاف نظر اصولی دارد و ممکن است نتواند در مورد آنها بررسی منصفانه ای انجام دهد

 

 معیارهای داوری مقالات

- مستند بودن مقاله و بهره وری از یافته های مدرن
- روش علمی تحقیق (مقدمه هدف طرح مساله نتیجه گیری)
- میزان نوآوری و ابتکاری بودن 
- ضرورت و اولویت موضوع
- رعایت اصول نگارش
- انسجام و شیوایی مقاله 
- کمیت حجم مقاله
- کیفیت منابع و مآخذ

- همخوانی عنوان و محتوای مقاله

 

 داوران همکار نشریه در سال 1400-1401

 داوران همکار نشریه در سال 1400-1401
ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان شهر پست الکترونیکی https://orcid.org/
1 محسن اسمعیلی استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی تهران m_smaeili2006@yahoo.com  
2 علی افروزه سایر دانش آموخته دانشگاه تهران تهران a.afruzeh@gmail.com 0000-0002-9088-3526
3 محمد صادق افروزه استادیار دانشگاه آزاد اسلامی جهرم جهرم s_afroozeh@yahoo.com 0000-0001-5648-812X
4 مصطفی افشاری استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی تهران afshari.ua@gmail.com 0000-0001-8378-8312
5 حسین اکبری یزدی استادیار دانشگاه خوارزمی تهران akbarihossein@yahoo.com  
6 علیرضا  الهی دانشیار دانشگاه خوارزمی تهران alirezaelahi@yahoo.com 0000-0002-4810-1949
7 رضا اندام دانشیار دانشگاه شاهرود شاهرود reza.andam@gmail.com 0000-0002-4049-9737
8 احمدعلی آصفی استادیار دانشگاه اصفهان اصفهان asefi@ut.ac.ir 0000-0002-1825-0097
9 محسن باقریان فرح آبادی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران mohsenbaqerian@gmail.com  
10 حسن  بحرالعلوم دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود bahrololoum@shahroodut.ac.ir 0000-0001-5312-200X
11 مهدی  بشیری استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز mahdibas@gmail.com 0000-0003-0514-2772
12 فاطمه پژوهان سایر دانشگاه اصفهان اصفهان pazhouhan_2012@yahoo.com  
13 محمد پورکیانی استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران m.pourkiani46@gmail.com 0000-0001-7490-6436
14 خاطره جماعت استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ساوه ساوه khaterehjamaat@yahoo.com  
15 محسن  حلاجی استادیار پردیس شهید چمران دانشگاه فرهنگیان اهواز hallajymohsen@yahoo.com 0000-0002-6946-2997
16 مهرزاد  حمیدی دانشیار دانشگاه تهران تهران mhamidi@ut.ac.ir  
17 صدیقه  حیدری نژاد استاد دانشگاه شهید چمران اهواز heydari_s@scu.ac.ir 0000-0002-8631-2851
18 محمد  خبیری دانشیار دانشگاه تهران تهران mkhabiri@ut.ac.ir 0000-0003-3329-2524
19 شعله خداداد کاشی استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران khodadadsholeh@yahoo.com  
20 اسفندیار  خسروی زاده دانشیار دانشگاه اراک اراک es70kh@yahoo.co.uk  
21 صلاح  دستوم سایر دانشگاه گیلان رشت salahdastoom@yahoo.com 0000-0003-3637-5675
22 مرتضی  دوستی دانشیار دانشگاه مازندران بابلسر dosti@umz.ac.ir 0000-0001-6806-4535
23 نازنین  راسخ استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی تهران n.rasekh6663@gmail.com 0000-0002-3568-2916
24 حسین  رجبی نوش آبادی استادیار پردیس کیش دانشگاه تهران کیش horajabi@ut.ac.ir  
25 میثم رحیمی زاده استادیار دانشگاه شهید رجایی تهران meysam.rahimizadeh@gmail.com 0000-0001-6882-5592
26 اصغر  رحیمی حسینیه سایر کمیته ملی المپیک ج.ا.ایران تهران sportwtf@yahoo.com  
27 مهدی  رسولی استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی تهران mehdyrasooli@gmail.com 0000-0001-9959-2031
28 سید محمد حسین رضوی استاد دانشگاه مازندران آمل razavismh@yahoo.com  
29 رحیم رمضانی نژاد استاد دانشگاه گیلان رشت rramzani@guilan.ac.ir 0000-0003-4646-1892 
30 سمیه رهبری استادیار مؤسسه غیرانتفاعی نقش جهان بهارستان  اصفهان s.rahbari64@yahoo.com 0000-0001-6338-1670
31 علی  زارعی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز تهران dr_alizarei@yahoo.com 0000-0003-3753-8325
32 حسین  زارعیان  استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی تهران zareian.h@gmail.com 0000-0003-1208-4443
33 شیرین زرتشتیان استادیار دانشگاه رازی  کرمانشاه zardoshtian2014@gmail.com 0000-0001-9494-3904
34 طیبه زرگر استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب تهران zargar_ta@yahoo.com 0000-0002-1595-9324
35 وحید  ساعت چیان استادیار دانشگاه بین­ المللی امام رضا علیه السلام مشهد saatchian.vahid@gmail.com 0000-0003-0265-4473
36 میرحسین  سیدعامری استاد دانشگاه ارومیه ارومیه ha_ameri2003@yahoo.com 0000-0001-9447-9013
37 سعید صادقی بروجردی استاد دانشگاه کردستان سنندج sboroujerdi@uok.ac.ir 0000-0003-2531-2521
38 مرجان صفاری استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران saffari.marjan@modares.ac.ir 0000-0002-0257-7896
39 همایون  عباسی استادیار دانشگاه رازی  کرمانشاه habbasi003@gmail.com 0000-0002-3532-4545
40 محمدحسن  عبداللهی استادیار دانشگاه شیراز شیراز abdollahi.1975@yahoo.com  
41 حسین  عبدالملکی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرج کرج h.abdolmaleki@ut.ac.ir  
42 بیتا عرب نرمی استادیار دانشگاه دامغان دامغان b.arabnarmi@yahoo.com  
43 فریبا  عسکریان  دانشیار دانشگاه تهران تهران daniel_1380@yahoo.com 0000- 0002- 3101-0557
44 سید مرتضی  عظیم زاده استادیار دانشگاه فردوسی مشهد مشهد mortezaazimzade@um.ac.ir  
45 ابراهیم علی دوست قهفرخی دانشیار دانشگاه تهران تهران e.alidoust@yahoo.com 0000-0002-8909-7112
46 حسین عیدی دانشیار دانشگاه رازی  کرمانشاه eydihossein@gmail.com 0000-0002-6039-7826
47 فرزاد غفوری  دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی تهران farzadghafouri@yahoo.com 0000-0002-3715-6426
48 مهدی  غفوری یزدی  سایر دانشگاه تهران تهران m_ghafoori89@ut.ac.ir 0000-0002-2053-3141
49 سجاد  غلامی ترکسلویه  استادیار موسسه غیر انتفاعی آپادانا شیراز s.gholami_2020@yahoo.com  
50 جواد  غلامیان  استادیار دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ja.gho3@gmail.com 0000-0002-4572-4585
51 رسول  فرجی استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز r.faraji@yahoo.com 0000-0002-6615-7110
52 حمید قاسمی دانشیار دانشگاه پیام نور شهریار ghasemione@yahoo.com 0000-0001-5305-3331
53 لیلا  قربانی قهفرخی استادیار دانشگاه پیام نور تهران leilaghorbani2006@yahoo.com 0000-0003-2193-4200
54 محمدحسین  قربانی  استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی تهران ghorbani.moho@gmail.com 0000-0002-9380-9735
55 سید محمد  کاشف استاد دانشگاه ارومیه ارومیه mm.kashef@yahoo.com  
56 محمد  کشتی دار استاد دانشگاه فردوسی مشهد مشهد mohammad_kash2002@yahoo.com  
57 معصومه کلاته سیفری دانشیار دانشگاه مازندران بابلسر ma.kalateh@gmail.com 0000-0002-1351-3644
58 فاطمه  محدث استادیار دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی مشهد fmohades2000@yahoo.com 0000-0002-6417-6991
59 مهرداد  محرم زاده  استاد دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل mmoharramzadeh@yahoo.com  
60 رضا  محمدکاظمی  دانشیار دانشگاه تهران تهران r_mkazemi@ut.ac.ir 0000-0002-5442-7857
61 سردار  محمدی دانشیار دانشگاه کردستان سنندج sardarmohammadii@gmail.com 0000-0001-7078-956X
62 احمد محمودی استادیار دانشگاه تهران تهران ahmad.mahmoudi3536@gmail.com 0000-0001-7579-2274
63 وحید  مکی زاده  استادیار دانشگاه هرمزگان بندرعباس v.makizadeh@hormozgan.ac.ir  
64 رسول نظری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان اصفهان nazarirasool@yahoo.com 0000-0002-1853-9712
65 رسول  نوروزی سید حسینی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران rasool.norouzi@modares.ac.ir 0000-0003-0575-6811
66 پریوش  نوربخش استاد دانشگاه آزاد اسلامی کرج کرج parivashnourbakhsh@yahoo.com 0000-0002-9089-4591
67 مهرعلی همتی نژاد استاد دانشگاه گیلان رشت ma_hemati@yahoo.com  
68 حبیب هنری استاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران honari_h@yahoo.com 0000-0002-1279-427X