نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه سلامت پارسیان

2 استاد دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه پیام نور

4 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش قهرمانی و ارائه الگو انجام گرفت. تحقیق حاضر بر اساس نحوۀ گردآوری داده‌ها، توصیفی و با توجه به نحوۀ تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از نوع همبستگی و خاصاً معادلات ساختاری می‌باشد. 1227 نفر می‌باشند، تشکیل می داد. که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نامتناسب 384 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای بود که با استفاده از مصاحبه تدوین گردید. به منظور بررسی روایی پرسشنامه و نیز بررسی سوالات تحقیق از تحلیل عاملی تائیدی و جهت تعیین عوامل توسعه ورزش قهرمانی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخة 22 و نرم افزار EXCEL نسخة 2013 انجام شد و به منظور ارائه مدل تحقیق از نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که 6 عامل "کارکرد رسانه های جمعی در توسعه منابع انسانی ورزش قهرمانی"، "کارکرد رسانه های جمعی در توسعه منابع مالی ورزش قهرمانی"، " کارکرد رسانه های جمعی در توسعه اماکن و زیرساخت های ورزش قهرمانی"، "کارکرد رسانه های جمعی در توسعه محیط علمی ورزش قهرمانی"، "کارکرد رسانه های جمعی در توسعه محیط حقوقی ورزش قهرمانی" و "کارکرد رسانه های جمعی در توسعه محیط فرهنگی ورزش قهرمانی" می توانند در توسعه ورزش قهرمانی نقش ایفا کنند که هر یک از این عوامل به ترتیب دارای نه، نه، هشت، هفت، شش و شش شاخص بودند.
وازگان کلیدی: توسعه، رسانه، ورزش قهرمانی.الگو

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of mass media in the development of human resources, financial resources and facilities and championship sport infrastructure

نویسندگان [English]

  • saeed aliabadi 1
  • seyed nasrolah sajjadi 2
  • hamid ghasemi 3
  • mohamadreza kordi 4

1 sssssrrrrrrrrrrrrrrrn

2 dr

3 dr

4 dr

چکیده [English]

Abstract:
This article aims to examine the role of mass media in the development of human resources, financial resources and facilities and championship sport infrastructure. Research is in applied research category, and is considered cross-correlation. The population of this study consisted of all heads of sports federations, managers of sport clubs, experts and university professors experienced with activities and research in the field of champion sport and the association, administrators and reporters and producers of radio and television sports network, sports reporters of mass media, member of the sports journalists, that are totally 1227 people. Sample of 384 subjects were selected using disproportionate stratified random sampling method the measuring tool of questionnaire is gathered through the interview. In order to check the validity of the study and to investigate research questions confirmatory factor analysis was used and also an exploratory factor analysis was used in order to determine the development of the champion sport. Statistical operations were carried out using SPSS version 22 and EXCEL software version 2013. LISREL software was used to provide a research model. The results suggest that mass media play a role in the development of human resources, financial resources, the development of sports facilities, and championship sport infrastructure that each of these factors has nine, nine and eight indices.
Key words: development, financial and human resources, legal environment, cultural environment, media, championship sports

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • media
  • championship sports
  • Medallion