بر اساس مجوز کمیسیون بررسی نشریات کشور و طبق مصوبات هیات رئیسه پژوهشگاه چهارصد هزار تومان(400.000 تومان) جهت صدور گواهی پذیرش  از مقالاتی که موفق به اخذ پذیرش در این نشریه شده است دریافت می گردد. این هزینه جهت دریافت کد DOI، ویراستاری و صفحه آرایی مقاله پذیرفته شده می باشد.