بر اساس مجوز کمیسیون بررسی نشریات کشور و طبق مصوبات شورای پژوهشی پژوهشگاه شش میلیون ریال (600,000 هزار تومان) جهت صدور گواهی پذیرش  از مقالاتی که موفق به اخذ پذیرش در این نشریه شده است دریافت می‌گردد. این هزینه جهت دریافت کد DOI، ویراستاری و صفحه آرایی مقاله پذیرفته شده می‌باشد.