نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پیام نور

2 استادیار و عضو هیئت علمی ،رئیس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی

3 پروفسور و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده
هدف تحقیق، شناسایی شاخصهای ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی و اولویت بندی آنها بر اساس یکسری اصول ریاضی حاصل از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بود. نمونه آماری شامل کارکنان کمیته نظارت و ارزشیابی فدراسیونها روسا، نوایب روسا، دبیران فدراسیون ، هیئتهای استانی و اساتید خبره مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی بودند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بر اساس اصول ای اچ پی بود. روایی پرسشنامه توسط گروهی از صاحبنظران دانشگاهی تایید و بررسی شد . نرخ سازگاری پاسخها که مساوی 04/0 (کمتر از 1/0) بر اساس جدول توماس ساعتی مهر تایید اعتبار این روش است. در تحقیق نه شاخص مدیریت، مالی، قهرمانی، آموزشی، کنترل و نظارت، پژوهش، فناوری اطلاعات، نیروی انسانی و فرهنگی به نظر خواهی خبرگان گذاشته و براساس مقایسات زوجی میزان اهمیت هر یک از آنها تعیین شد . با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویز، وزن هر یک از آنها بدست آمد. نتایج نشان داد که مدیریت در اولویت اول و شاخص فرهنگی در اولویت نهم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritization criteria to evaluate the performance of sports federations of the Islamic Republic of Iran The same process using analytic hierarchy (AHP)

نویسندگان [English]

  • nazdar parvin 1
  • habib honari 2
  • Abolfazle Farahani 3

2 Professor and faculty member of Allameh Tabatabai University

3 Professor and faculty member PNU

چکیده [English]

Abstract
The main aims of this research are two folds: Discovering the indexes of the performance evaluation of sport federations and prioritizing the indexes according to a series of mathematic principles outcome from statistical hieratical analysis. The statistical samples include federation monitoring committee’s staff, federations’ vice presidents, federation secretaries, province sport committees and expert professors of sport management. The research tool is a questionnaire form based on AHP principles. The validity of the questionnaire form verified by a group of academic experts. The rate of responses’ consistency which equals to 0.04 (less than 0.1) verified according to the Tomas table. Nine indexes including management, financial, championship, education, monitoring and control, research, information technology, humanity work force and cultural work force are used in the questionnaire form. The significance of each index is determined according to the pair comparisons. The weight of each index is calculated using the Expert Choice software tool. The results show that the management index locates in the first rank while the cultural index places in rank nine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words : performance evaluation index
  • AHP
  • sports federations