نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

3 گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی،‌ واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

پیاد‌ه‌سازی اصول توسعه پایدار در ورزش، از سوی کمیته بین‌المللی المپیک تاکید شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی مولفه‌های موثر بر توسعه پایدار ورزش ایران انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف؛ کاربردی و از لحاظ روش اجرا، از نوع توصیفی - پیمایشی است که در آن هم از روش‌های کمّی و هم از روش‌های کیفی استفاده گردیده است. در ابتدا با استفاده از مبانی نظری، سوابق تحقیق و اسناد فرادستی، اقدام به گردآوری و دسته-بندی داده‌ها شد. با مطالعه عمیق و نیز مصاحبه با 16 نفر از خبرگان عرصه ورزش و محیط زیست کشور مولفه‌های موثر بر توسعه پایدار ورزش کشور شناسایی شدند. به منظور اولویت‌بندی معیارها از روش سلسله مراتبی فازی (FAHP) استفاده شد. نتایج بیانگر آن بوده است که توزیع داده‌ها نرمال بوده است. براساس یافته‌های تحقیق 4 معیار و 21 زیرمعیار به عنوان مولفه‌های موثر شناسایی شدند. معیار «اجتماعی/فرهنگی» دارای بالاترین درجه اهمیت قرار دارد و سپس به ترتیب معیار «محیط‌زیستی/سلامتی» و «رویکردی/مدیریتی» قرار دارند. معیار «اقتصادی» نیز کم‌ترین اولویت را داشت. از طرفی، مقایسه زوجی– فازی زیرمعیارها نیز بیانگر آن بود که زیرمعیار «مبارزه با طرد اجتماعی افراد» دارای بالاترین اهمیت و سپس «توسعه بخشیدن به فعالیت‌های جوانان، و بهبود بخشیدن به دخالت آنان در زندگی جمعی و نهادهای مسئولیتی ورزشی» قرار داشت. در حالی که معیار «اقتصادی» از اهمیت کمتری برخوردار بود و نشان‌دهنده آن بود که این پارامتر نمی تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در خصوص حرکت به سمت توسعه پایدار نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the factors affecting the sustainable development of sports in the IRAN using FAHP

نویسندگان [English]

  • Ali Towfigh Khatab 1
  • ali Fahimi Nezhad 2
  • Sayed Mostafa Tayebisani 2
  • Hooman Bahmanpour 3

1 Ph.D. Candidate, Department of Physical Education, Faculty of Science, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran

2 Assistant Professor, Department of Physical Education, Faculty of Science, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran

3 Department of Environment, Faculty of Engineering, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran

چکیده [English]

The implementation of the principles of sustainable development in sports has been emphasized by the International Olympic Committee. The current research was conducted with the aim of identifying and prioritizing the factors affecting the sustainable development of sports in Iran. This research in terms of purpose; It is practical and in terms of the implementation method, it is descriptive-survey type in which both quantitative and qualitative methods are used. At first, data was collected and categorized using theoretical foundations, research records and hand-held documents. Through an in-depth study and interviews with 16 experts in the field of sports and the country's environment, the factors affecting the sustainable development of the country's sports were identified. The fuzzy analytical hierarchy process (FAHP) was used to prioritize criteria. The results showed that the data distribution was normal. Based on the research findings, 4 criteria and 21 sub-criteria were identified as effective components. The "social/cultural" criterion has the highest degree of importance, followed by the "environmental/health" and "approach/management" criteria. "Economic" criteria also had the lowest priority. On the other hand, the paired-fuzzy comparison of the sub-criteria also showed that the sub-criterion "combating the social exclusion of people" had the highest importance, followed by "developing the activities of young people, and improving their involvement in collective life and sports responsibility institutions". While the "economic" criterion is less important, indicating that this parameter cannot play a role as a deterrent to moving towards sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable sport
  • Agenda 21
  • Olympic Movement
  • Sport Development