نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 استادیار دانشگاه رازی ، کرمانشاه، گروه مدیریت ورزشی

3 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران

4 دانشگاه ارومیه

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی و اعتباریابی مدل عوامل موثر رهبری تحول آفرین زیست محیطی در ورزش انجام شد. روش تحقیق از نوع مطالعات اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی نخبگان محیط زیست (اساتید دانشگاهی، مدیران و کارشناسان زیست محیطی کشور) و نخبگان علمی و اجرایی ورزش کشور (اساتید دانشگاه، مدیران وزارت ورزش و جوانان و ادارات ورزش و جوانان) بودند. همچنین جامعه آماری در بخش کمی را مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکیل دادند. نمونه آماری در بخش کیفی 15 مصاحبه صورت گرفت و در بخش کمی 398 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی صوری و محتوایی آن توسط 15 نفر با روش آلفای کرونباخ تأیید شد. پایایی مصاحبه ها از روش توافق بین دو کدگذار بر اساس ضریب کاپای کوهن73 /0 به دست آمد. روش آماری پژوهش با به کارگیری تحلیل عامل تاییدی مرحله دوم و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار پی‌ال‌اس، انجام شد. نتایج بخش کیفی حاکی از آن بوده که الگوی رهبری تحول آفرین زیست محیط در ورزش دارای 16 بعد و 6 منظر شامل مشوق های زیست محیطی، احساس تعلق، فرهنگ زیست محیطی، توانمندسازی روانشناختی، رهبری تحول آفرین، عملکرد زیست محیطی است. نتایج بخش کمی نشان داد که تمامی ابعاد مدل پژوهش، مورد تایید واقع شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Design and validation of the model of effective factors of environmental transformational leadership in sports

نویسندگان [English]

  • leila soltanian 1
  • keivan shabani moghaddam 2
  • Abolfaz farahani 3
  • mirhassan seyed ameri 4

1 PHD university

2 Assistant Professor Razi University, Kermanshah, Department of Sport Management

3 Professor of sports management from Payame Noor University of Tehran

4 urmia university

چکیده [English]

This research was conducted with the aim of designing and validating the model of effective factors of environmental transformational leadership in sports. The research method was a type of exploratory study. The statistical population in the qualitative section is environmental elites (university professors, managers, and environmental experts of the country) and scientific and executive sports elites of the country (university professors, managers of the Ministry of Sports and Youth and Sports and Youth Departments). Also, the statistical population in the quantitative section was made up of managers and employees of the Ministry of Sports and Youth. A statistical sample was conducted in the qualitative section of 15 interviews, And in the quantitative section,398 people were selected as samples. The data collection tool was a semi-structured interview in the qualitative section and a researcher-made questionnaire in the quantitative section. The face and content validity verified by 15 people was confirmed by Cronbach's alpha method. The reliability of the interviews was obtained from the method of agreement between two coders based on Cohen's kappa coefficient of 0.73. The statistical method of the study was performed using second-order confirmatory factor analysis and structural equation modeling and using PLS software. The results of the qualitative part indicated that the environmental transformational leadership model in sports has 16 dimensions and 6 perspectives including environmental incentives, sense of belonging, environmental culture, psychological empowerment, transformational leadership, environmental performance. The results of the quantitative part showed that all dimensions of the research model were approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • belonging
  • culture
  • empowerment
  • leadership
  • environment