نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پیام نور

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی فرهنگ سازمانی و هوش سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان بود. پژوهش حاضر از نوع همیستگی بوده که به شکل پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان (170N=) بود و نمونه آماری به صورت تصادفی بر اساس جدول مورگان (118= n) تعیین گردید. برای دست یابی به اهداف پژوهش از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون و پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت استفاده شد. روایی هر دو پرسشنامه به تایید 15 نفر از متخصصین رسید. پایایی پرسشنامه‌ها نیز در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ برای فرهنگ سازمانی (87/0= α) و پرسشنامه هوش سازمانی (83/0= α) تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t تک نمونه‌ای و معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد فرهنگ سازمانی و هوش سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان در حد مطلوب قرار دارد. بین فرهنگ سازمانی و هوش سازمانی رابطه معناداری (01/0≥P ، 74/0= r) وجود دارد. بین کلیه خرده مقیاس های فرهنگ سازمانی و هوش سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین هوش سازمانی بر فرهنگ سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان اثر معنی داری دارد. مسئولین اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان می توانند به منظور ارتقاء سطح تعاملات فرهنگی در سازمان از هوش سازمانی کارکنان استفاده نمایند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing Relationship Model of Organizational Culture and Organizational Intelligence in Kerman province Youth and Sport General Administration

نویسنده [English]

  • Loghman Keshavarz 1

چکیده [English]

The purpose of this study was to design relationship model of organizational culture and organizational intelligence in Kerman province Youth and Sport general administration. Statistical population included all personnel of Kerman province Youth and Sport general administration (N = 170). Based on Morgan table 118 persons, respectively was chosen randomly for research sample. Two Questionnaires of the Denison organizational culture and Albrecht organizational intelligence were used to achieve the research objectives. Validity of the two questionnaires were confirmed by 15 experts and their reliability were studied in a preliminary study with 30 subjects and were confirmed by Cronbach’s Alpha of 0.87, and 0.83 respectively. Analysis of the collected data done by descriptive approach and inferential statistics methods, including K-S, single sample t-test, Pearson correlation, and structural equations with the help of SPSS and AMOS software. Results of the research showed that organizational culture and organizational intelligence in Kerman province Youth and Sport general administration are desirable. There is a significant relationship between organizational culture and organizational intelligence (p≤0.01, r=0.74). There is also a significant relationship between all sub-scales of organizational culture and organizational intelligence. Organizational intelligence has a noteworthy effect on organizational culture in Kerman province Sports and Youth general administration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Organizational Intelligence
  • Youth and Sport General Administration