تمامی مقالاتی که به صورت الکترونیکی در سامانه نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی ثبت گردند در ابتدا توسط سردبیر نشریه بررسی و در صورت دارا بودن ملاک های لازم برای انجام بررسی های تخصصی بیشتر وارد فرایند داوری می شوند. این مقالات بدون نام نویسندگان توسط حداقل 2 داور که از سوی سردبیر و هیات تحریریه انتخاب می‌شوند ارزیابی خواهند شد و نویسنده مسئول از پذیرش، رد یا نیاز به اعمال اصلاحات درخواستی از سوی داوران در اسرع وقت مطلع خواهد شد. چنانچه مقاله کاملاً مطابق موارد ذکرشده در این راهنما بوده و پذیرش کامل داوران را نیز اخذ نماید، در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.

 

معیارهای پذیرش مقالات برای بررسی:

 • ملی بودن حیطه مطالعاتی
 • اصالت مقاله
 • مطابقت موضوعی مقالات ارسالی با ماهیت نشریه
 • نوآوری در مقالات ارسالی
 • استفاده از روش های تحقیقی درست و نوین
 • بکارگیری از روش های علمی در تدوین مقاله
 • رعایت قالب کلی نگارش مقاله مطابق با فرمت نشریه 

قابل توجه پژوهشگران و نویسندگان محترم: تمامی مقالات در بازه زمانی 7 روزه بررسی اولیه خواهند شد.

عملکرد سال 1400 نشریه در  بررسی مقالات 

 • متوسط مقالات دریافتی در سال: 253 مقاله
 • متوسط زمان بررسی مقاله: 80 روز
 • متوسط زمان بررسی اولیه مقالات: 7 روز
 • متوسط زمان در انتظار چاپ مقاله پذیرفته شده: 12 ماه
 • نسبت مقالات پذیرفته شده به دریافتی: 9 درصد