بررسی تأثیر سبک رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی و بیگانگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی ماکیاولیسم

کامران عیدی پور؛ بهرام یوسفی؛ شیرین زردشتیان؛ حسین عیدی

دوره 12، شماره 59، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 135-152

https://doi.org/10.22089/smrj.2018.5378.2060

نقش پیاده‌سازی مدیریت مثبت‌گرا در گسترش فرایندهای جانشین‌پروری با توجه به اثر خودکارآمدی شغلی و اعتماد سازمانی در سازمان‌های ورزشی استان اصفهان

حمیدرضا میرصفیان؛ معصومه کلاته سیفری

دوره 12، شماره 59، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 227-250

https://doi.org/10.22089/smrj.2018.5513.2093