نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت استادیار گروه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی ، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی، ایران.

چکیده

مسئله موفقیت ورزشی همواره مورد توجه ورزشکاران، مربیان، مردم یا طرفدران ورزشی و محققان حوزه ورزش بوده است. به تبع آن ورزش قهرمانی به عنوان یک پدیده اجتماعی و یکی از نظام های علمی و تخصصی دارای ارزش های فراوانی است. همراه با افزایش توجه به ورزش قهرمانی، علوم ورزشی نیز به کمک ورزشکاران آمده است تا راه های بهبود عملکرد و موفقیت را برای آنها هموار کند. باتوجه به ماهیت موضوع و نیز فقدان مطالعه ژرف نگر در حوزه موفقیت ورزشی در کشور، رویکرد کیفی به عنوان روش تحقیق پ‍ژوهش حاضر انتخاب شد. این تحقیق با شیوه تحلیل تماتیک(مضامین)، روش نمونه گیری هدفمند و مصاحبه های نیمه ساختارمند انجام شد و پس از انجام مصاحبه با 18 نفر از مشارکت کنندگان(قهرمانان) که ملاک انتخاب آنها، کیفیت مدال های کسب شده در سطح جهانی و بازی های آسیایی می باشد، اشباع نظری حاصل گردید. همچنین با استفاده از روش کدگذاری باز و محوری، داده ها مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل موفقیت ورزشی شامل 17 مقوله فرعی که در 4 مقوله اصلی عوامل روانشناختی، توانایی فنی و جسمی، عوامل مادی و سازمانی و عوامل محیطی خلاصه می شوند و این مضامین به مشارکت کننده ها در مصاحبه ارائه و پس از بررسی های متوالی و مقایسه با تحقیقات مشابه مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Thematic analysis to identify the reasons for the success of sports heroes in Bandar Anzali

نویسندگان [English]

  • karim kiakojouri 1
  • forugh rudgar 2

1 Assistant Professor Management, Islamic Azad University, Bandar Anzali Branch, Iran

2 Assistant Professor of Management, Islamic Azad University, Bandar Anzali Branch, Iran

چکیده [English]

The issue of sports success has always been of interest to athletes, coaches, people or sports fans and researchers in the field of sports. Consequently, championship sports as a social phenomenon and one of the scientific and specialized systems have many values. Along with increasing attention to championship sports, sports science has also come to the aid of athletes to pave the way for them to improve performance and success. Due to the nature of the subject and the lack of in-depth study in the field of sports success in the country, a qualitative approach was selected as the research method of the present study. This research was conducted by thematic analysis method (themes), purposive sampling method and semi-structured interviews. Are Asian, theoretical saturation was achieved. Data were also analyzed using open and axial coding method. Findings showed that sports success factors include 17 sub-categories that are summarized in 4 main categories of psychological factors, technical and physical ability, material and organizational factors and environmental factors. These topics are presented to the participants in the interview and after review. Sequences and comparisons with similar research are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bandar Anzali sports heroes
  • Psychological factors
  • technical and physical ability
  • environmental and organizational factors