نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه مدیریت، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران

چکیده

موفقیت ورزشی همواره مدنظر ورزشکاران، مربیان، مردم یا طرفدران ورزشی و پژوهشگران حوزۀ ورزش بوده است. به‌تبع آن، ورزش قهرمانی به‌عنوان یک پدیدۀ اجتماعی و یکی از نظام‌های علمی و تخصصی دارای ارزش‌های فراوانی است. همراه با افزایش توجه به ورزش قهرمانی، علوم ورزشی نیز به کمک ورزشکاران آمده است تا راه‌های بهبود عملکرد و موفقیت را برای آن‌ها هموار کند. با توجه به ماهیت موضوع و نیز نبود مطالعۀ ژرف‌نگر در حوزۀ موفقیت ورزشی در کشور، رویکرد کیفی به‌عنوان روش پژوهش مطالعۀ حاضر انتخاب شد. این پژوهش با شیوۀ تحلیل تماتیک (مضامین)، روش نمونه‌گیری هدفمند و مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند انجام شد و پس از مصاحبه با 18 نفر از مشارکت‌کنندگان (قهرمانان) که ملاک انتخاب آن‌ها، کیفیت مدال‌های کسب‌شده در سطح جهانی و بازی‌های آسیایی بود، اشباع نظری حاصل شد. همچنین با استفاده از روش کدگذاری باز و محوری، داده‌ها تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که عوامل موفقیت ورزشی شامل 17 مقولۀ فرعی می‌شوند که در چهار مقولۀ اصلی شامل عوامل روان‌شناختی، توانایی فنی و جسمی، عوامل مادی و سازمانی و عوامل محیطی خلاصه می‌شوند. این مضامین به مشارکت‌کننده‌ها در مصاحبه ارائه شده و پس از بررسی‌های متوالی و مقایسه با پژوهش‌های مشابه دربارۀ آن‌ها بحث شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Thematic Analysis to Identify the Reasons for the Success of Sports Heroes in Bandar Anzali

نویسندگان [English]

 • karim kiakojouri
 • forugh rudgar

Assistant Professor, Department of Management, Islamic Azad University, Bandar Anzali Branch, Iran

چکیده [English]

The issue of sports success has always been of interest to athletes, coaches, people or sports fans and researchers in the field of sports. Consequently, championship sports as a social phenomenon and one of the scientific and specialized systems have many values. Along with increasing attention to championship sports, sports science has also come to the aid of athletes to pave the way for them to improve performance and success. Due to the nature of the subject and the lack of in-depth study in the field of sports success in the country, a qualitative approach was selected as the research method of the present study. This research was conducted by thematic analysis method (themes), purposive sampling method and semi-structured interviews. Data were also analyzed using open and axial coding method. Findings showed that sports success factors include 17 sub-categories that are summarized in 4 main categories of psychological factors, technical and physical ability, material and organizational factors and environmental factors. These topics are presented to the participants in the interview and after review. Sequences and comparisons with similar research are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bandar Anzali Sports Heroes
 • Environmental and Organizational Factors
 • Psychological Factors
 • Technical and Physical Ability
 1. 1.      Abolghasemi, A., Kiamarsi, A., & Sohrabi, Z. (2013). The relationship between goal orientation, self-efficacy and positive and negative emotions with sports performance and life satisfaction in female wushu workers. Sports Psychology Studies, 4, 25-38. (in Persian).2.      Aghaei, N., & Tavakoli Ingut, S. (2013). Identifying the factors affecting the success of East Azerbaijan professional cyclists in international and road competitions in Iran (from 2001 to 2011). Journal of Sports Management and Motor Behavior, 9(18), 155-168. (in Persian).3.      Askarian, F., Afshar, J., & Fakhri, F. (2015). Factors affecting the performance of championship sports in Iran. Sports Management Studies, 29, 37-50. (in Persian).4.      Besharat, M., Salehi, M., Shah Mohammadi, K., Nadali, H., & Zbardast, A. (2008). The relationship between resilience and hard work with sports success and mental health in athletes. Contemporary Psychology, 3(2), 38-40. (in Persian). 5.      5.  Brouwers, J., Sotiriadou. P., & De Bosscher, V. (2014). Sport-specific policies and factors that influence internationalsuccess: The case of tennis. Sport Management Review, 18(3), 343-358.6.       Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.7.      De Bosscher, V., De Knop, P., Van Bottenburg, M., Shibli, S., & Bingham, J. (2009). Explaining international sporting success: An international comparison of elite sport systems and policies in six countries. Sport management review, 12(3), 113-136.

  1. DeGeest, D., & Brown, K. G. (2011). The    role    of    goal    orientation    in leadership development. Human Resource Development Quarterly, 22(2), 157-175.
  2. Durand-Bush, N., & Salmela, J. H. (2002). The development and maintenance of expert athletic performance: Perceptions of world and Olympic champion. Journal of Applied Sport Psychology, 14, 154-171.

  10.    Farahani, A., & Abdavi Baftani, F. (2004). Facilities and equipment of championship sports bases and its role in the development of sports in the country. Harakat, 29, 69-83. (in Persian).11.   Hooman, H. A. (2011). A practical guide to qualitative research. Tehran: Samat Publications. (in Persian).

  1. Grange, P., & Kerr, J. H. (2010). Physical aggression in Australian football: A qualitative study of elite athletes. Psychology of Sport and Exercise, 11, 36-43.
  2. Golby, J., & Sheard, M. (2004). Mental toughness and hardiness at different levels of rugby league. Personality and Individual Differences, 37, 933- 942.
  3. Gucciardi, D. F., Gordon, S., & Dimmock, J. A. (2008). Towards an understanding of mental toughness in Australian football. Journal of Applied Sport Psychology, 20(3), 261-281.
  4. Guillot, A. (2009). Brain activity in visual versus kinesthetic imagery: An FMRI study. Human Brain Mapping, (30), 2157-2172.

  16.   Karimi, M., Heydarinejad, S., Shafi Nia, P., & Norouzi, A. M. (2015). Investigating the relationship between coaching leadership behavior with success motivation and avoidance of failure in female players of volleyball teams. Applied Research in Sports Management; 3(4), 21-33. (in Persian).17.   Karimi, M., Heydarinejad, S., Shafi Nia, P., & Norouzi, A. M. (2013). Investigating the relationship between coaching leadership behavior with success motivation and avoidance of failure in female players of volleyball teams. Applied Research in Sports Management, 3(4), 21-33 .18.   Karimnia, E. (2013). The effect of economic and social factors on sports success of countries in the Olympic Games (Unpublished master's thesis). Payame Noor University, Tehran. (in Persian).19.   Khajeh, F. (2009). Analysis of indicators and factors affecting the development of championship sports (Unpublished master's thesis). Allameh Tabatabai University, Tehran. (in Persian).20.   Khodadadi, M. R. (2016). Feasibility study of the success of sports teams of East Azarbaijan province in League and national championships. Strategic Studies of Sports and Youth, 15(34), 1-19. (in Persian).21.   Khodadadkashi, F., & Karimnia, E. (2016). The study of the impact of economic and social factors on the sporting success of countries in the Olympic Games (1996-1992). Quarterly Journal of Economic Modeling Research, 25, 43-67. (in Persian).22.   Kiakjouri, K., Roodgarnezhad, F., & Hosseini, S. M. (2008). Obstacles and challenges of the formation of entrepreneurial University in Iran. Journal of Higher Education, 3(1), 89-103. (in Persian).

  1. Krane, V., & Williams, J. M. (2001). Psychological Characteristics of Peak Performance. In J. M. Williams (Ed.), Applied Sport Psychology: Personal Growth to Peak Performance (pp. 207-227). New York: McGraw-Hill.
  2. Lincoln, Y. S., & Guba, E. G .(1985). Naturalistic inquiry. Thousand Oaks, CA: Sage.
  3. Ljdokova, G. M., Razzhivin, O. A., & Volkova, K. R. (2014). Confounding factors in sport activities of powerlifters. Life Science Journal, 11(8s), 410-413.

  26.   Madhoshi, M., & Kiakjouri, K. (2017). Identifying barriers to open innovation in Universities. Quarterly Journal of Marine Science Education, 4(4), 1-15. (in Persian).27.   Mousavi, S. A., & Vaez Mousavi, S. M. K. (2015). Introduction of Sports Success Scale. Quarterly Journal of Motor Behavior, 19, 123-142. (in Persian).

  1. Rezaei Sufi, M., & Shabani, A. (2017). Analysis of the country's championship sport by method (SWOT). Two Quarterly Journals of Sports Management and Development, 6(1), 87-103. (in Persian).
  2. Saffari, M., & Qara, M. A. (2016). Identification and ranking of environmental factors affecting the popularization of recreational sports in Iran. Journal of Sports Management, 8(1), 51-68. (in Persian).
  3. Sajjadi, S. N., Safari, H. R., Saat Chian, V., & Rasooli, S. M. (2013). Prioritization of factors affecting the success of the Iranian sports Caravan in the 2010 Asian Games in Guangzhou. Sports Management and Motor Science Research, 3(5), 1-14. (in Persian).
  4. Sajjadi, R., Karamdoost, N. A., Durrani, K., Salehi, K., & Moghadamzad, A. (2017). Analysis of success factors of outstanding people in the National Exam. Bi-Quarterly Journal of Higher Education Curriculum Studies, 8(16), 163-190.
  5. Sarabandi, M., & Rezaei, Z. (2017). The relationship between sports perfectionism and motivation for progress with sports success: A case study of liver athletes. Sports Psychology Studies, (19), 57-68. (in Persian).
  6. Sheehan, R. B., Herring, M. P., & Campbell, M. J. (2018). Associations between motivation and mental health in sport: A test of the hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation. Frontiers in Psychology, 9, 707-717.
  7. Sparkes, A., & Smith, B. (2013). Qualitative research methods in sport. exercise and health: From process to product. London: Routledge.

  35.   Vaez Mousavi, S. M. K., & Mousavi, S.A. (2014). Factors affecting sports success based on related theories and models. Sports Psychology Studies, 10, 25-50. (in Persian).

  1. Weinberg, R. S., & Gould, D. (2014). Foundations of sport and exercise psychology. 6th Edition. Human Kinetics
  2. Zamiri Kamel, A., Soleimani, M., & Izadi Mehr, A. (2014). Prioritization of factors affecting the success of athletes in Hamadan province in finding their way to national teams. Contemporary Research in Sports Management, 4(8), 103-112. (in Persian).
  3. Zarauz, A., & Ruiz Juan., F. (2016). Motivation, satisfaction, perception and beliefs about the causes of success in Spanish master athletes. Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte, 11(1), 37-46.