نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، پژوهشگاه علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین مؤلفه‌های مدل مدیریت عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان انجام شد که با استفاده از رویکرد مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا صورت گرفت. جامعة آماری این پژوهش مدیران ارشد و میانی وزارت ورزش و جوانان بودند که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی و با توجه به اشباع نظری، درمجموع 14 نفر به‌عنوان مشارکت‌کننده انتخاب شدند و داده‌ها با روش مصاحبة نیمه‌ساختاریافته گردآوری شدن. در مرحلة بعد برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از کدگذاری استفاده شد. به‌منظور کدگذاری مصاحبه از نرم‌افزار ان ویوو نسخة 10 استفاده شد. ممیزی این پژوهش نظر به ماهیت کیفی‌بودن آن با معیارهای اعتبار، انتقال، اعتماد، تأیید و اصالت بررسی شد. درنهایت یافته‌ها در 77 مقولة خرد، 26 مقولة فرعی و 13 مقولة اصلی دسته‌بندی شدند. براساس کدگذاری‌ها و نتایج به‌دست‌آمده، مقوله‌های اصلی شامل مدیریت مشارکتی، بهره‌وری، خلاقیت و نوآوری، ارتباطات، حاکمیت روابط، قانونی و سیاسی، برنامه‌ریزی، ارزیابی، توسعه، تقدیر از نتایج، آموزش، بلوغ سیستم و رقابت‌پذیری بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Formulating the Components Model of Human Resources Management Function in Sport and Youth Ministration: Content Analysis Approach

نویسندگان [English]

 • Iman Khoshdel 1
 • Abbas Khodayari 2
 • Mehdi Kohandel 2
 • Mohammad Hossein Ghorbani 3

1 Ph.D. Student in Sport Management, Faculty of Physical Education & Sport Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch

2 Associate Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education & Sport Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch

3 Assistant Professor of Sport Management, Sport Sciences Research Institute of Iran

چکیده [English]

The objective of this research is to specify the components of Human Resources Management Model in Ministry of Sport & Youth based on content analysis approach. The statistical community of this research includes senior and middle managers of Ministry of Sport & Youth, who were elected using targeted and snowball sampling, and considering theoretical saturation, totally 14 persons were appointed as participants; data were gathered with the method of semi-structured interview, then coding was applied in the next stage to analyze data. In order to have coding interview, N-Vivo 10 software was used. Regarding its qualitative essence, assessment of this research was done with the criteria of credit, transfer, confidence, certification and originality. Finally, the achievements were categorized in 77 micro-categories, 26 sub-categories and 13 main categories, which were made based on coding, and the obtained results of main categories include contribution management, efficiency, innovation and renovation, communications, relation sovereignty, legally and politically, planning, evaluation, development, appreciating results, training, system maturity, competitiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Components of Performance Management
 • Human Resource
 • Ministry of Sport Youth
 • Content Analysis Approach
 1. Adibzadeh, M., Najafbeygi, R., Mosakhani, M., Daneshfard, K., & Alamtabriz, A. (2017). Designing performance management model for governmental organizations. Quarterly Journal of Resource Management in Police. 5(19), 1-24. (in Persian).
 2. Al Hijji, K. Z., & Cox, A. M. (2012). Performance measurement methods at academic libraries in Oman. Performance Measurement and Metrics, 13(3), 183-196.
 3. Andrews, R., Boyne, G. A., & Walker, R. M. (2006). Subjective and objective measuresof organizational performance: anempirical exploration. Boyne, G., Meier, K., Otoole, L., walker, R. Public service performance: Perspectives on measurement and Management (14-34). Hong Kong: Cambridge University Press.
 4. Asadi, F., Mozafari, A., & Zarei, A. (2017). Relation of manpower management with organizational performance from viewpoint of experts of headquarters of Ministry of Sport & Youth of Iran. Journal of Contemporary Researches in Sport Management, 7(13), 23-30. (in Persian).
 5. Bauhr, M., & Nasiritousi, N. (2012). Resisting transparency: Corruption, legitimacy, and the quality of global environmental policies. Global Environmental Politics, 12(4), 9-29.
 6. Beigomi, Z., Hamidi, M., Sajadi, N., & Honari, H. (2018). Modeling effects of human resource management policies and their outcomes on organizational performance in Ministry of Sport and Youth. Journal of Human Resource Management in Sport, 5(2), 163-85. (in Persian).
 7. Darvish, H., & Azimiyezachegani, F. (2016). Reviewing effects of organizational transparency on decreasing administrative corruption with intervention of organizational trust (Case study: Personnel of 15-Khordad hospital in Varamin). Journal of Public Administration, 8(1), 153-66. (in Persian).
 8. Faridfathi,M., Rozbahani, M., Farahmand, F., & kazem, B. (2017). Designing relationship model of talent management, innovation and knowledge sharing in Yoths and Sport Ministry. Journal of Organizational Behavior Management in Sport Studies, 4(14), 113-23. (in Persian).
 9. Gadenne, D., Mia, L., Sands, J., Winata, L., & Hooi, G. (2012). The influence ofsustainability performance management practices on organisational sustainabilityperformance. Journal of Accounting & Organizational Change, 8(2), 210-35.
 10. Garavan, T. N. (2007). A Strategic perspective on human resource development. Advances in Developing Human Resource, 9(1), 11-30.
 11. Hedwiga, H. (2012). Developing a model of employee’s performance management process for Tallinn hotel businesses (Unpublished bachelor’s thesis). HAAGA-HELIA University of Applied Sciences, Johanna.
 12. Kheyrgoo, M., & Famil Zare, S. (2016). A study on the factors influencing the development of ICT in Iranian Ministry of Sports and Youth. Quarterly Journal of Strategic Studies in Sports and Youth, 15(33), 233-46. (in Persian).
 13. Mirkazemi, S., Rastgoo, S., & Kharashadizadeh, M. (2017). Designing assessment tools of effective factors on efficiency of manpower in spot federations in Iran. Journal of Sport Management & Development. 6(2), 1-15. (in Persian).
 14. Mohammadi, M., & Sharifzadeh, F. (2018). Designing performance management model with manpower development approach in public sector. Quarterly Journal of Training & Development of Human Resources, 4(15), 133-59. (in Persian).
 15. Poister, T. H. (2013). Measuring performance in public and nonprofit organizations. The Jossey-Bass nonprofit and public management series. San Francisco, Calif [Great Britain]: Jossey-Bass.
 16. Saunila, M., & Ukko, J. (2013). Facilitating innovation capability throughperformance measurement: A study of Finnish SMEs. Management Research Review, 36(10), 991-1010.
 17. Soori, A., Ebrahimi, M., & Hosseinidust, A. (2010). Relation of efficiency & remuneration, focusing on education of manpower (Case study of industry in Iran). Economic Research Journal, 10(3), 311-29. (in Persian).
 18. Teeratansirikool, L., Siengthai, S., Badir, Y., & Charoenngam, C. (2013). Competitive strategies and firm performance: The mediating role of performance measurement. International Journal of Productivity and Performance Management, 62(2), 168-84.
 19. Available at: www.http://cabinetoffice.ir (Accessed 2017).
 20. Available at: www.http://cabinetoffice.ir (Accessed 2010).
 21. Zarifi, M., Bahrololom, H., Andam, Reza., & Sheykh, Reza. (2018). Structure of factors & normalization of questionnaire for evaluating performance of manpower in Ministry of Sport & Youth. Journal of Sport Management Studies. 10(48), 195-214. (in Persian).