نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ساختاردهی عوامل مؤثر بر بهبود مرزگستری در فدراسیون­های ورزشی انجام شد. این پژوهش از نوع آمیخته بود. جامعة آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند. همچنین جامعة آماری در بخش کمّی پژوهش مدیران فدراسیون­های ورزشی کشور بودند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه­های نیمه­ساختارمند و  پرسشنامة محقق‌ساخته­ای بود که با توجه به اهداف و روش پژوهش طراحی شدند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم‌افزارهای اس­پی­اس­اس و  پی­ال­اس استفاده شد. نتایج نشان داد که دانش تخصصی، ارتباطات، زیرساخت‌های فنی، پیشینة همکاری­های ملی و بین­المللی، انگیزه، بانک اطلاعاتی، جریان­های مدیریتی و جنبه­های قانونی به‌عنوان عوامل مؤثر بر بهبود مرزگستری در فدراسیون‌های ورزشی مشخص شدند. درنهایت با استفاده از روش مدل­سازی ساختاری مدل مفهومی پژوهش ترسیم شد. نتایج نشان داد که تمامی روابط مدل پژوهش معنادار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Structuring Factors Effecting on Boundary‐Spanning Improvement in Sport Federations

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Azizian 1
  • Shahab Bahrami 2
  • Sayed Salahedin Naghshbandi 3
  • Mohamad Galilvand 2

1 PhD student of Department of Sport Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

2 Assistant Professor, Department of Sport Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

3 Assistant Professor, Department of Sport Management, Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to Structuring Factors Effecting on Boundary‐Spanning Improvement in Sport Federations. The current research was of Mix Method. The statistical population of the present study in the qualitative section consisted of experts who were aware of the research topic. The statistical population in the quantitative part of the study included managers of sport federations of the Iran. The research tool was semi-structured interviews and researcher-made questionnaire that designed accord to the aims and method of the research. SPSS and PLS were used for data analysis. The results of this study showed that specialized knowledge, communication, technical infrastructure, national and international cooperation background, motivation, database, management aspects and legal aspects were identified as effective factors. Finally, drawn conceptual model with using the structural modeling method. The results of the research showed that all the relations of the research model have a significant effect due to having a T-value higher than 1.96.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boundary‐Spanning
  • Information
  • Sport Federations
  • connections