نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تربیت‌بدنیوعلومورزشی،واحدسنندج، دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج، ایران

2 استادیار

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

4 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه سنندج ، سنندج، ایران

چکیده

برای آنکه سازمان‌ها بتوانند در دنیای متلاطم و متغیر امروز به حیات ادامه دهند، باید به نوآوری و خلاقیت روی آورند. هدف از پژوهش حاضرطراحی مدل زمینه‌ای خلاقیت پایدار در وزارت ورزش و جوانان بود. روش پژوهش کیفی بود که با راهبرد نظریۀ داده بنیاد انجام شد. بدین‌منظور، با 14 نفر از متخصصان حوزه مدیریت ورزشی به‌صورت هدفمند و با روش گلوله‌برفی مصاحبه‌های عمیق انجام انجام شد و داده‌ها به‌صورت هم‌زمان با استفاده از رویکرد گلیزری که شامل مجموعه‌ای از کدگذاری‌های باز، انتخابی و نظری استبه کمک نرم‌افزارهای مکس‌کیودا و میک‌مک تحلیل شدند. پس از تمامی مراحل کدگذاری، مدل نهایی به‌دست آمد. یافته‌ها نشان داد که مقوله‌های اصلی مدل عبارتند از: عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل محیطی و اثرات. مؤلفه‌های مقوله‌ها به‌ترتیب شامل این موارد هستند: شخصیت، توانمندسازی روان‌شناختی، تعهد فردی؛ حمایت سازمانی، فرهنگ، ساختار، ارتباطات راهبردی سازمان، مدیریت و رهبری؛ زمینه، انگیزه؛ خلاقیت فردی، خلاقیت گروهی و خلاقیت سازمانی.با توجه به یافته‌ها استنباط می‌شود که خلاقیت پایدار در وزارت ورزش و جوانان مبتنی بر ابعاد فردی، گروهی و سازمانی از طریق حمایت سازمانی، عوامل زمینه‌ای، عامل فرهنگ، عامل شخصیت، ساختار سازمانی و عامل انگیزه محقق شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Design the Background Model of Sustainable Creativity in the Ministry of Sports and Youth

نویسندگان [English]

  • Parivash Hoseini 1
  • Tayebeh Zargar 2
  • Samira Aliabadi 3
  • mozafar yektayar 4

1 PhD student in Physical Education and Sports Science, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 Assistant professor of sport management, department of physical education and sport sciences, Sanandaj branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.

4 Assistant Professor of Sport Management, Sanandaj University, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

For organizations to survive in today's turbulent and changing world, they must innovate and be creative. The purpose of this study was to design a background model for sustainable creativity in the ministry of sports and youth. The qualitative method based on grounded theory (GT) was conducted. 14 sport management experts were selected as a sample through chain sampling. Data gathered through unstructured and deep interviews. Data were analyzed based on emergent approach of Glasier through open, selective, theoretical coding and interpretive,Were analyzed using Maxqda and Micmac software.Data analysis revealed that the main categories of model are individual factors, organizational factors, environmental factors and effects. It is worthwhile to mention that their components are Personality, psychological empowerment, individual commitment; Organizational support, culture, structure, strategic communication of the organization, management and leadership; Context, motivation; Individual creativity, group creativity and organizational creativity.According to the findings, it is inferred that sustainable creativity in the Ministry of Sports and Youth based on individual, group and organizational dimensions is achieved through organizational support, contextual factors, culture factor, personality factor, organizational structure and motivation factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable creativity
  • Grounded Theory
  • Ministry of Sports and Youth