نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسلامی ،قزوین ،ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش طراحی و تبیین مدل توانمندسازی حرفه‌ای مدیران زن در ورزش کشور بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی انتخاب شد. جامعه آماری شامل مدیران سازمان‌های ورزشی و اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه‌ها بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت جهت مدلسازی در نرم افزار اسمارت پی‌ال‌اس برآورد شد (167 نفر). نمونه-گیری به روش قضاوتی انجام گردید. ابزار پژوهش، شامل پرسشنامه‌ مستخرج از بخش کیفی با 89 سوال در مقیاس 5 گزینه‌ای لیکرت بود. روایی ابزار پژوهش از طریق ارزیابی روایی محتوایی (10 نفر)، پایایی (آلفای کرونباخ) و روایی سازه (شاخص‌های برازش) تایید گردید.
یافته‌ها: مدل پژوهش شامل سه سطح زمینه‌ای، ساختاری-فرایندی و کارکردی با 10 متغیر اصلی و 22 بُعد آن‌ها بود. نتایج مدلسازی نشان داد که اثر مدیریت ملی (454/0) و محیط ورزش (373/0) بر ظرفیت سیستمی معنی‌دار بود. اثر ظرفیت سیستمی نیز بر راهبردپذیری (794/0)، تامین اطلاعاتی (776/0) و بستر سازمانی (700/0) معنی‌دار مشاهده شد. همچنین اثر بستر سازمانی، تامین اطلاعاتی و راهبردپذیری بر آمادگی شغلی معنی‌دار بود (897/0، 455/0و 323/0). اثر آمادگی شغل هم بر رویه حرفه‌ای‌سازی (752/0) و رویه توانمندسازی (672/0) معنی‌دار مشاهده گردید.
نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های پژوهش می‌توان گفت توانمندسازی حرفه‌ای مدیران زن در سازمان‌های ورزشی، حاصل برآیند زنجیره‌‌ای از عوامل زمینه‌ای، ساختاری، فرایندی و کارکردی است. از این رو مداخله مثبت در هر یک از عوامل می‌تواند اثر قابل توجهی بر عملکرد مدیران و تعیم عدالت جنسیتی در مدیریت سازمان‌های ورزشی بگذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing and explaining the model of professional empowerment of female sports managers

نویسندگان [English]

  • masoumeh dehkordian nezhad 1
  • ZAHRA nobakht ramazani 2
  • Fariba Mohammadian 3

1 Ph.D. student of sport management, Islamic Azad University, Qazvin, Islamic Azad University of Lahijan

2 Department of Physical Education and Sport Sciences, qazvin branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

3 Assistant Professor of Sport Management, Islamic Azad University, ghazvin branch

چکیده [English]

Objective: The aim of this research was designing and Explanaion the model of professional empowerment for female sports managers.
Methodology: The research method was descriptive - correlational. The statistical population consisted the managers of sport organizations and sport management professors of universities. The statistical sample was estimated as sufficient for modeling in pls software (n = 167). Sampling was performed by judgingt method. Research tools consisted researcher-made questionnaire extracted from the qualitative section With 89 questions at 5-point Likert scale. Validity of the research instrument was confirmed by content validity (n=10), reliability (Cronbach's alpha) and construct validity (fit indices).
Results: The research model consisted three level Background, structural-process and functional with 10 main variables and it's 22 dimensions. The results of modeling showed that effect of national management (0.454) and sport environment (0.373) was significant on systemic capacity. The effect of system capacity was significant on Strategism (0.794), information provision (0.776) and Organizational platform (0.700). Also, the effect of organizational platform, information provision and Strategism was significant on job readiness (0.897, 0.455 and 0.323). The effect of job readiness was significant on professionalization (0.752) and empowerment (0.672).
Conclusion: Based on the study findings we can say professional empowerment of female managers in sports organizations, is consequent outcome a chain of Background, structural, process, and functional factors. Therefore, positive intervention in each of the factors It can have a significant effect on the managers performance and Generalization Gender Justice in the management of sports organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Management
  • Sport Organizatuin
  • Empowered Managers
  • Women Empowerment
  • Empowerment Model