نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، طراحی و آزمون مدل مهاجرت ورزشی در ایران بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل افراد صاحب‌نظر در زمینه مهاجرت ورزشی (اساتید، مدیران و مهاجران) بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برای مدلسازی در نرم‌افزار smart pls برآورد، و با روش قضاوتی نمونه‌گیری انتخاب شد (178 نفر). ابزار پژوهش پرسشنامه مستخرج از مرحله کیفی نظامند بود. روایی ابزار از نظر متخصصان (روایی محتوایی) و شاخص‌های برازش مدل (پایایی و روایی سازه) استفاده گردید. نتایج مدلسازی نشان داد که دافعه‌های کشور مبدا (با ضریب 22/0،) جاذبه‌های کشور مقصد (39/0)، شبکه رسانه‌ای محیطی (65/0) و تجارب پیشین مهاجرت (35/0) اثر معنی‌داری بر زمینه فردی مهاجرت دارند. زمینه فردی مهاجرت (60/0)، چارچوب سازمانی موجود (55/0) و خدمات مهاجرتی محیطی (35/0) اثر معنی‌داری بر گرایش به مهاجرت ورزشی دارند. گرایش به مهاجرت ورزشی بر پیامدهای مهاجرت ورزشی برای کشورها (65/0) و بر پیامدها برای مهاجران (90/0) اثر معنی داری دارد. براساس نتایج می‌توان گفت که مهاجرت ورزشی برآیند عوامل اثرگذار سوق دهنده و بازدارنده‌ است که براساس زمینه محیطی، گرایش فردی به مهاجرت را شکل می‌دهند که می‌تواند نتایج مختلف مثبت و منفی برای مبدا و مقصد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing and Testing a model of sport immigration in Iran

نویسندگان [English]

  • ahmad shahverdi 1
  • sirous ahmadi 2
  • reza saboonchi 3

1 PhD student in sports management, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.

2 Assistant Professor of Physical Education Department, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran

3 Assistant Professor of Sport Management, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to design and test a model of sports migration in Iran. The research method is descriptive-correlational. The statistical population included experts in the field of sports migration (professors, managers and immigrants). The statistical sample was estimated to be sufficient for modeling in smart pls software, and was selected by sampling judgment method (178 people). The research tool was a questionnaire extracted from the systematic qualitative stage. The validity of the instrument was used by experts (content validity) and model fit indices (reliability and construct validity). The modeling results showed that the repulsions of the country of origin (with a coefficient of 0.22), the attractions of the destination country (0.39), the environmental media network (0.65) and previous experiences of migration (0.35) had a significant effect on the individual context of migration. have. Individual context of migration (0.60), existing organizational framework (0.55) and environmental migration services (0.35) have a significant effect on the tendency to sport migration. Tendency to sports migration has a significant effect on the consequences of sports migration for countries (0.65) and on the consequences for immigrants (0.90). Based on the results, it can be said that sports migration is the result of influential and deterrent factors that, based on the environmental context, form an individual tendency to migrate, which can have different positive and negative consequences for the origin and destination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: causes of migration
  • consequences of migration
  • migration of athletes
  • migration of coaches