نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود

2 عضو هیات علمی دانشگاه شاهرود

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی و سنجش نظام ارزیابی عملکرد منابع ‌انسانی وزارت ورزش و جوانان بر اساس تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات بود. روش انجام پژوهش، آمیخته از نوع اکتشافی و مبتنی بر طراحی یک پرسش‌نامه‌ با به‌کارگیری اصل تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات می‌باشد. جامعة ‌آماری این مطالعه را کلیة منابع ‌انسانی وزارت ورزش و جوانان (مدیران، کارمندان و کارشناسان) در سال1396 تشکیل دادند (960= N) که بر اساس جدول کرجسای و مورگان 274 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته‌‌شدند (274= n). ابزار جمع‌آوری ‌داده‌ها شامل پرسش‌نامة محقق ‌ساختة ارزیابی ‌عملکرد منابع ‌انسانی می‌باشد. برای تحلیل ‌داده‌ها در قسمت طراحی از تکنیک مبتنی بر بدیهیات و همچنین آمار‌ استنباطی شامل الگوی معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون استفاده گردید. همچنین روایی ظاهری با توجه به نظر ده نفر از اساتید و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تعیین گردید. از طرفی پایایی پرسش‌نامه‌ها بر اساس تکنیک آلفای کرونباخ محاسبه شد(75/0=α). نتایج این پژوهش نشان دادند که سه عامل گزینش کارمندان، شاخص‌های عملکردی منابع انسانی، حفظ کارمندان و خرده مقیاس‌های آن‌ها برای طراحی و سنجش نظام ارزیابی عملکرد منابع‌انسانی وزارت ورزش و جوانان مناسب می‌باشند. همچنین هیچ یک از سؤالات این مؤلفه ها از مدل پژوهش حذف نشدند؛ لذا این وزارت‌خانه با توجه به نتایج پژوهش می‌بایست امکان شناسایی زمینه‌هایی در مورد نظام ارزیابی عملکرد را میسر سازند و به شناسایی فرصت‌ها و محدودیت‌های آن کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing and Assessing the Human Resources Performance Evaluation System of the Ministry of Sports and Youth According to Axioms Based Technique

نویسندگان [English]

  • mojtaba zarifi 1
  • hassan bahrololoum 1
  • reza andam 1
  • Reza Sheikh 2

1 Ph.D Student Shahrood University of Technology

2 Faculty member of ShahrAssociate Professor of Production and Operation Management (POM) Shahrood University of Technology ood University

چکیده [English]

The purpose of this study was to design and evaluate a human resources performance evaluation system of the Ministry of Sports and Youth according to axioms based technique. The research method is an exploratory mixed based on the design of a questionnaire using the principle of the axiom design technique. The statistical‌ population of the survey is formed by all human resources of the ministry(including managers, employees and experts) for the year 2017(N=960)where 274 samples were considered(n=274)based on Kerejsay and Morgan table. Data gathering tool is a researcher-made questionnaire which is based on human resource performance evaluation. For analyzing the data in the design field, an axiom-based technique as well as inferential statistics including a structural equation model or multivariate analysis with non-variable variables were used. Also, apparent validity was determined according to ten people and construct validity using factor analysis. On the other hand, reliability of the questionnaires was calculated based on Cronbach's alpha (α= 0/75). The results of this study showed that the three factors of employee selection, human resources performance indicators, staff retention and their underlying factors are appropriate for designing and assessing the human resources performance evaluation system of the Ministry of Sports and Youth. Also, none of the questions of these components were excluded from the research model, therefore, according to the results of the research, the ministry should be able to identify areas of the performance appraisal system and help identify opportunities and limitations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Axioms Based Technique
  • Staff Retention
  • Performance Indicators
  • Employee Selection