نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای تخصصی مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، مبارکه، ایران

10.22089/smrj.2021.11025.3449

چکیده

ورزش تنها در ظاهر، غیرسیاسی معرفی می‌گردد؛ اما این امر اجتماعی از دیرباز پهنه و میدانِ ی برای رقابت بر سر قدرت در میدانِ سیاست بوده است. میدانِ اغواکنندۀ ورزش در ایران، از نخستین روزهای ساختارمند شدن، به غیر از مقاطعی کوتاه، همواره شاهد حضور حکمرانانی از جنس دیگر میدانِ ‌ها، بوده است. حال آنکه توسعۀ ورزش یک فرآیند نظام‌مند، درهم تنیده و کاملا تخصصی است که روزر به روز به پیچیدگی‌های آن اضافه می‌گردد؛ در چنین بستری، بی‌تردید سرمایه‌های انسانی میدانِ ‌ورزش که دارای شناخت عمیق و تجربه مناسب از میدانِ ورزش‌اند، بهترین گزینه‌ها برای قرارگرفتن در رأس مدیریت کلان ورزش‌اند. از این‌رو، هدف از پژوهش حاضر تحلیل گزینه‌هایی از میان متخصصان مدیریت ورزشی برای پست وزارت ورزش و جوانان است. بدین منظور با استفاده از تکنیک تحلیل بازیگران و ابزار شبیه‌سازی برنامه‌ریزی استراتژیک به نام مک‌تور، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بازیگران کلیدی میدانِ ورزش بر یکدیگر و همچنین شناسایی موضع هر یک از بازیگران نسبت به اهداف، مورد بررسی قرار گرفت. 17 نفر از خبرگان مدیریت ورزشی که بصورت کاملاً هدفمند انتخاب شده بودند، ماتریس‌های بازیگر–بازیگر و بازیگر–اهداف را تکمیل نمودند. پیامدهای بازیگران نسبت به اهداف، مقیاس رقابت‌پذیری بازیگران، همگرایی و واگرایی بازیگران و اهداف، همچنین فاصله خالص بین بازیگران کلیدی و اهداف، مورد بررسی دقیق، با نرم افزار قرار گرفت. هدف توسعه رفتار سیاسی، مورد توجه خاص همه بازیگران میدانِ ورزش قرار دارد. ساماندهی امور مربوط به جوانان و توسعه ورزش بانوان، نیاز به تغییرات اساسی در ساختار و نگاه بازیگران دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A selection of the sports field type: Analysis of options of positions in the Ministry of Sports and Youth with the Mactor method

نویسنده [English]

  • Javad shahvali kohshouri

PhD in Sport Management, Department of Physical Education and Sport Science, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Mobarakeh, Iran

چکیده [English]

Sport is introduced non-political only in appearance; but this social issue has long been a battleground for power in politics. From the first days of structuring, illusive sports field in Iran has always seen the presence of rulers from other fields, except for short periods. While ports development is a systematic, intertwined, and highly specialized that is becoming increasingly complex; In this context, the human resources of the sports field, who have a deep knowledge and appropriate experience of the sports field, are undoubtedly the best options to be at the top of the general management of the sport. Therefore, the purpose of this study is to analyze the options among sports management professionals for the position of the Ministry of Sports and Youth. For this purpose, using the actor analysis technique and the strategic the planning simulation tool called Mactor, the degree of Impact and effectiveness of key actors of the sport field on each other, and also identifying the position of each actor towards the goals were examined. Seventeen sports management experts who were selected purposefully, completed the actor-actor and actor-goal matrices. The implications of the actors toward the goals, the scale of the actors' competitiveness, the convergence and divergence of the actors and the goals, as well as the net distance between the key actors and the goals, were carefully examined with the software. The goal of political behavior development is of particular interest to all sports actors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports field
  • Key actors
  • Convergence
  • Minister of Sports
  • Future Studies