نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Master's degree, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Gilan University, Gilan, Iran

2 دانشگاه گیلان

3 مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش دولت الکترونیک در عملکرد کارکنان اداره ورزش و جوانان استان قزوین با میانجی گری شفافیت سازمانی بود. این پژوهش از نظر نوع توصیفی - همبستگی، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا میدانی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران و کارکنان اداره ورزش و جوانان استان قزوین بود. نمونه آماری با توجه به محدودیت جامعه آماری بصورت کل شمار تعیین شد. قابل ذکر است که جامعه آماری 100 نفر بودند که 25 نفر برای مطالعه پایلوت جهت تعیین پایایی پرسشنامه انتخاب و از این تعداد 75 نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ابزار اندازه‌گیری تحقیق شامل سه پرسشنامه دولت الکترونیک (محرم پور، 1389)، شفافیت سازمانی (النشمی، 2012) و عملکرد کارکنان (میلر، 2000) بود. روایی محتوایی و صوری این ابزارها را 15 نفر از صاحب‌نظران مدیریت ورزشی و مدیران و کارکنان اداره ورزش و جوانان استان قزوین تأیید کردند و پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ (77/0) و پایایی ترکیبی و روایی سازه، روایی همگرا و روایی واگرا با استفاده از تحلیل عاملی تأیید شد. نتایج نشان داد دولت اثر معنی داری بر عملکرد کارکنان (32/0) و شفافیت سازمانی (81/0) داشت. همچنین شفافیت سازمانی اثر معنی داری بر عملکرد کارکنان (55/0) داشت. بر اساس یافته‌ها می‌توان گفت که اگر کارکنان و مشتریان از روند کاری سازمانی در جریان قرار گیرند، زمینه افزایش شفافیت سازمانی فراهم خواهد شد که در نهایت به عملکرد بهتر و مفیدتر کارکنان می انجامد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of electronic government in the performance of the employees of the sports and youth department of Qazvin province with the mediation of organizational transparency

نویسندگان [English]

  • zohreh Gholami 1
  • shahram shafiee 2
  • hossien brakhas 3

1 کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

2 University of Guilan

3 Sports Management, Faculty of Physical Education, University of Guilan

چکیده [English]

The aim of the current research was to investigate the role of e-government in the performance of the employees of Qazvin Province Sports and Youth Department with the mediation of organizational transparency. This research was descriptive-correlation in terms of type, applied in terms of purpose and field implementation method. The statistical population of the present study included all managers and employees of the Sports and Youth Department of Qazvin province. The statistical sample was determined as a total number due to the limitation of the statistical population. . The research measurement tools included three questionnaires of e-government (Mohrampour, 2019), organizational transparency (Al-Nashmi, 2012) and employee performance (Miller, 2000). The content and face validity of these tools were confirmed by 15 experts in sports management and managers and employees of Qazvin Province Sports and Youth Department, and the reliability of the tool through Cronbach's alpha (0.77) and composite reliability and construct validity, convergent validity and divergent validity with The use of factor analysis was confirmed. The results showed that the government had a significant effect on employee performance (0.32) and organizational transparency (0.81). Also, organizational transparency had a significant effect on employee performance (0.55). Based on the findings, it can be said that if the employees and customers are informed about the organizational work process, the field of increasing organizational transparency will be provided, which will ultimately lead to better and more useful performance of the employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic government
  • employee performance
  • organizational transparency
  • electronic technology
  • sports and youth administration