نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد، بروجرد، ایران

2 استادیار دانشگاه رازی ، کرمانشاه، گروه مدیریت ورزشی

3 دانشیار مدیریت ورزشی ، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارائه مدل‌سازی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری اخلاقی بازیکنان فوتبال بود. روش این پژوهش آمیخته و طرح آن اکتشافی بود. جامعه آماری این پژوهش را بازیکنان لیگ‌برتر فوتبال مردان و زنان تشکیل می‌دادند که به‌صورت هدفمند و بر مبنای اشباع نظری 15 نفر از آنها انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها در مطالعه کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای گردآوری اطلاعات در مطالعه کمی از پرسشنامه استفاده شد. جهت بررسی ممیزی پژوهش از شاخص‌های اعتبار، انتقال، قابلیت اعتماد و تأییدپذیری و جهت تحلیل داده‌های مطالعه کیفی از کدگذاری و مطالعه کمی از روش تحلیل ساختاری تفسیری (ISM) و نرم‌افزار ISM software استفاده شد. در نتیجۀ تحلیل داده‌های کیفی 74 مفهوم نهایی، 14 مقولۀ فرعی و پنج مقوله اصلی مؤثر بر تصمیم‌گیری اخلاقی تشخیص داده شد. در نتیجۀ تحلیل داده‌های کمی مشخص شد عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری اخلاقی در سطح مقولات فرعی از چهار لایه تشکیل شده است و در این بین محیط سازمان، محیط حرفه، محیط زندگی، محیط قانونی و ارزش‌های بنیادین جزء بنیادین‌ترین لایه‌ بودند. این نتیجه نشان می‌دهد برای حرکت در مسیر پیچیدۀ تصمیم‌گیری اخلاقی بازیکنان فوتبال در ابتدای مسیر بایستی ظرفیت سازمانی، حرفه، زندگی، قانونی و ارزش‌های بنیادی مورد نیاز این پدیده ایجاد شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Interpretive structural modeling of factors affecting ethical decision-making of soccer players

نویسندگان [English]

  • ayoub sangsefide 1
  • keivan shabani moghaddam 2
  • esmaeil sharifian 3

1 PhD student in Sports Management, Faculty of Physical Education, Azad University, Borujerd, Iran

2 Assistant Professor Razi University, Kermanshah, Department of Sport Management

3 Associate Professor of Sports Management, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran

چکیده [English]

The aim of this research was to provide interpretive structural modeling of factors affecting the moral decision making of soccer players. The method of this research was mixed and its design was exploratory. The statistical population of this study consisted of men's and women's top league football players, 15 of whom were selected purposefully and based on theoretical saturation. A semi-structured interview was used to collect data in a qualitative study, and a questionnaire was used to collect information in a quantitative study. In order to check the audit of the research, the indicators of credibility, transferability, reliability and verifiability were used, and to analyze the data of the qualitative study, coding was used, and the interpretive structural analysis method (ISM) and ISM software were used for the quantitative study. As a result of qualitative data analysis, 74 final concepts, 14 sub-categories and five main categories affecting ethical decision-making were identified. As a result of the quantitative data analysis, it was found that the factors affecting ethical decision-making at the level of sub-categories consist of four layers, and among these, the organization environment, the professional environment, the living environment, the legal environment, and the fundamental values are among the most fundamental. They were layered. This result shows that in order to move in the complex path of ethical decision-making of football players, at the beginning of the path, the organizational, professional, life, legal and fundamental values needed by this phenomenon must be created

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethical decision-making
  • unethical behaviors
  • football sport
  • interpretive structural modeling