نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام علی (ع)

2 دانشگاه امام علی

3 مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

ورزش قهرمانی نیروهای مسلح در زمان صلح به عرصه‌ای برای رقابت بین کشورها تبدیل شده است. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موفقیت ورزش قهرمانی آجا با نظر ذی‌نفعان می‌باشد. این مطالعه از نوع پژوهش های آمیخته تشریحی است که در دو بخش انجام می‌گردد. بخش اول پژوهش، شامل شناسایی و اولویت بندی ذی‌نفعان ورزش قهرمانی آجا با نظر خبرگان ورزش آجا (13 خبره منتخب ورزشی به روش هدفمند) می‌باشد که به صورت ترکیبی (کیفی و کمی) انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده در بخش دوم نیز (کیفی و کمی) می‌باشد. برای انجام مصاحبه بخش دوم، جامعه آماری پژوهش ذینفعان اصلی شناسایی شده در بخش قبلی، می‌باشند که این افراد، به صورت گلوله برفی برای مصاحبه‌ انتخاب گردیدند(12 مصاحبه با 12 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). نتایج بخش اول نشان داد که 20 ذینفع ورزش قهرمانی آجا وجود دارند و در ادامه ذینفعان رتبه‌بندی گردیدند و در ماتریس علاقه- قدرت قرار گرفتند. نهایتا با نظر ذی‌نفعان اصلی 39 کد اولیه و 9 مقوله (حمایتی، سازمانی، ورزشی، انسانی، محیطی، رسانه، انگیزشی، اقتصادی و امکانات) شناسایی شدند و در نهایت با تحلیل عاملی اکتشافی مورد تایید قرار گرفتند. مدیران ورزش قهرمانی آجا بایست برای همراه کردن ذی‌نفعان تاثیرگذار جهت موفقیت ورزش قهرمانی آجا از نتایج این پژوهش به علت درگیرسازی ذی‌نفعان در تدارک آن استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the factors affecting the success of the championship sports of the Islamic Republic of Iran Army

نویسندگان [English]

  • ali ghaedi 1
  • sajad mohamadyari 2
  • salim abasi 3

1 Imam Ali University

2 emam ali university

3 pnu university

چکیده [English]

The championship sport of the armed forces in peacetime has become an arena for competition between countries. The purpose of this research is to identify the success factors of Aja championship sports with the opinion of the stakeholders. This study is a type of descriptive mixed research that is done in two parts. The first part of the research includes the identification and prioritization of the stakeholders of AJA championship sports with the opinion of AJA sports experts (13 selected sports experts in a targeted manner), which was done in a combined (qualitative and quantitative) way. The research method used in the second part is also (qualitative and quantitative). To conduct the interview of the second part, the statistical population of the research is the main stakeholders identified in the previous part, and these people were selected for the interview as a snowball (12 interviews with 12 people and continued until theoretical saturation). The results of the first part showed that there are 20 stakeholders of AJA championship sports, and then the beneficiaries were ranked and placed in the interest-power matrix. Finally, 39 primary codes and 9 categories (supportive, organizational, sports, humanitarian, environmental, media, motivational, economic and facilities) were identified by the opinion of the main stakeholders and finally confirmed by exploratory factor analysis. Managers of AJA championship sports should use the results of this research to bring together influential stakeholders
for the success of AJA championship sports due to the involvement of stakeholders in its preparation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • armed forces
  • CISM games
  • actors of the organization
  • stakeholders
  • interest-power matrix