نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد دانشگاه پیام نور دانشگاه اوز (استان فارس)

3 دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط شوخ طبعی مدیران و خلاقیت کارکنان با نقش میانجی رفتار سازمانی مثبت‌گرا بود. این پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان تشکیل دادند (252=N) که از بین آنها 164 نفر به روش تصادفی خوشه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها پس از تأیید روایی و پایایی از پرسش‌نامه‌های شوخ طبعی (خشوعی و همکاران، 2009)، رفتار سازمانی مثبت‌گرا (لوتانز، 2007) و خلاقیت کارکنان (رندسیب، 1979) استفاده گردید. داده‌ها به کمک روش حداقل مربعات جزئی و آزمون سوبل تحلیل شد.
نتایج نشان داد که شوخ طبعی مدیران بر رفتار سازمانی مثبت‌گرا و خلاقیت کارکنان تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین رفتار سازمانی مثبت‌گرا نیز اثری مثبت و مستقیم بر خلاقیت کارکنان دارد. در نهایت نتایح حاصل از بررسی نقش متغیر میانجی نشان داد که شوخ طبعی مدیران به واسطه رفتار سازمانی مثبت‌گرا بر خلاقیت کارکنان تأثیر غیرمستقیم و معناداری ندارد.
با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر به مسئولان ادارات ورزش و جوانان توصیه می‌شود از برنامه‌های تقویت‌کننده شوخ طبعی و مهارت‌های روان‌شناختی ‌مثبت‌گرا در جهت افزایش سطح خلاقیت کارکنان غافل نشوند و در راستای بهبود خلاقیت از آموزش و تمرین این مهارت‌ها بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Role Clarification of Positive Organizational Behavior Intermediation in Relationship between Managers Sense of Humor with Creativity Employee in Youth and Sport Offices of Kerman Province

نویسندگان [English]

  • ali salajegheh 1
  • nasrin biglari 2
  • reza andam 3

1 Student

2 Professor, Payam Noor University of avaz

3 Associate professor in Sport Management, Shahrood University of Technology

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between the Managers Sense of Humor and Creativity Employee with the role of Positive Organizational Behavior intermediation. This study was a descriptive-correlative type that was administered as a field study. The population of this study included all employees of Youth and Sports offices of Kerman Province (N=252), that among them 164 persons selected by cluster sampling method. After determining validity and reliability, in order to data gathering use of Sense of Humor (Khoshui et al, 2009), Positive Organizational Behavior (Luthans et al, 2009), and Creativity Employee (Randsip, 1979) questionnaires. The data analyzed by method Partial Least Square and Sobel test.
Findings indicated that Managers Sense of Humor has a direct and significant impact on Positive Organizational Behavior and Creativity Employee. Also the Positive Organizational Behavior has a direct and positive impact on Creativity Employee. Finally, the results of studying the role of mediator variable showed that Sense of Humor has no indirect and significant impact on Creativity Employee through Positive Organizational Behavior.
According to the findings of this study, suggested to the experts Sport and Youth offices of Staff do not neglect of humor and Positive psychological skills reinforcing programs in order to increase the level of creativity of the staff and use of train and practice these skills to improve creativity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Youth and Sports offices
  • Smart PLS
  • Creativity
  • Psychological Capital
  • Sense of Humor