نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان،ایران.

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاداسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل بر پدیده جانشین پروری مدیریتی در ورزش قهرمانی بانوان بود. پژوهش با بهره گیری از روش ترکیبی ـ اکتشـافی، عوامل پدیده جانشین پروری مدیریتی در ورزش قهرمانی بانوان شناسایی شد. و با بهره‌گیری از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، آگاهی دهندگان کلیدی )شامل 15نفر) برای شناسایی چارچوب مدل پدیده جانشین پروری مدیریتی در ورزش قهرمانی بانوان، مصاحبه به عمل آمده است .ابزار مورد استفاده برای شناسایی عوامل جانشین پروری مدیریتی در ورزش قهرمانی، مصاحبه نیمه ساختمند و مطالعه اسناد بوده است. برای تأمین روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی لینوکلن و گوبا استفاده گردید. با روش الگوسازی ساختاری ـ تفسیری، الگـوی نهـایی ارائـه شد. الگوی به دست آمده در مجموع شامل 16 مؤلفه به عنوان پدیده جانشین پروری مدیریتی در ورزش قهرمانی بانوان در دو مرحله تعامل گرایی و ساختار گرایی بود. بنابراین جهت نهادینه‌سازی جانشین‌پروری در مدیریت ورزش بانوان علایق و طرز فکر زنان نسبت به پست‌های مدیریتی ارزیابی شود، فعالیت‌های مدیریتی زنان در ورزش رصد شود، افرادی متمایل به پست‌های مدیریتی شناسایی شوند و در نهایت طرز عملکرد زنان در پست‌های مدیریتی جهت ارائه بازخورد مثبت و تقویت تصویر مثبت از مدیریت زنان بررسی و منعکس شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The conceptual analysis of the succession of female managers based on interactionism and structuring: (Study of championship and professional sport)

نویسندگان [English]

  • Atefeh Amini Dehaghi 1
  • Rasool Nazari 2
  • Rokhsare Badami 3
  • fariba mohammadian 4

1 PhD student, Department of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

2 Associate Professor of Sports Management Department, Faculty of Sports Sciences, Isfahan Branch (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

3 Associate Professor, Department of Movement Behavior, Faculty of Sports Sciences, Isfahan Branch (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Sports Management, Faculty of Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research was to analyze the phenomenon of managerial succession in women's championship sports. In this research, using the combined-exploratory method, the factors of the phenomenon of managerial succession in women's championship sports were identified. And by using the purposeful sampling method and the theoretical saturation technique, key informants (includingpeople15) have been selected to identify the model framework of the phenomenon of managerial succession in women's championship sports, and interviews have been conducted with them. The tool used for The factors of managerial succession in championship sports were identified through semi-structured interviews (with focus groups) and the study of documents. To ensure the validity and reliability of the study, the assessment method of Linuklen and Goba was used. And the final model was presented with the method of structural-interpretive modeling. The model obtained in total included 16 components as the phenomenon of managerial succession in women's championship sports in the two stages of interactionism and structuralism. Therefore, in order to institutionalize succession in the management of women's sports, the interests and mindset of women towards the post managerial positions should be evaluated, the managerial activities of women in sports should be observed, people inclined to managerial positions should be identified, and finally, the performance of women in managerial positions should be investigated and reflected in order to provide positive feedback and strengthen the positive image of women's management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • championship sport
  • interaction ism
  • structuralism
  • surrogacy
  • women