تعیین الگوی عوامل موثر بر توسعه پایدار گردشگری ورزش‌های سنتی (مطالعه موردی: جشنواره کبدی سرخنکلاته، اسب ترکمن و کشتی سنتی آلیش وگورش)

حمیدرضا قزلسفلو؛ سید محمدحسین رضوی؛ معصومه کلاته سیفری

دوره 14، شماره 71، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 241-274

https://doi.org/10.22089/smrj.2019.7138.2504