نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 استادیار مدیریت ورزشی. دانشگاه پیام نور. اهواز. ایران

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

4 دانشیار مدیریت ورزشی گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام

چکیده

هدف تحقیق حاضر شناسایی مقوله های مرتبط با سرمایه گذاری ورزش استان تهران و ارائه الگو بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی از نوع اکتشافی تحلیلی با ماهیت کیفی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران ارشد و روسای ادارات در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، روسای هیات های ورزشی، سرمایه گذران پروژه های ورزشی، باشگاه داران، تولید کنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات ورزشی و اساتید مدیریت ورزشی بودند. نمونه‌گیری به شکل غیرتصادفی و هدفمند و در مجموع با 14 نفر از خبرگان مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته انجام شد. تحلیل داده ها از طریق کدگذاری سه مرحله ای باز، انتخابی و گزینشی در قالب روش نظریه داده بنیاد مورد واکاوی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که سرمایه گذاری ورزش استان تهران در پنج بعد مورد توجه می باشد. مفروضات سرمایه گذاری، ظرفیت های ویژه، حوزه های سرمایه گذاری، معیارهای سرمایه گذاری و پیامدها بخشهای مختلفی بود که آشنایی سرمایه گذاران با آن موجب شناخت بیشتر علاقه مندان به سرمایه گذاری در ورزش استان تهران خواهد شد که در نتیجه باعث دقت در سرمایه گذاری و حضور طولانی تر سرمایه ها مبتنی بر انتخاب دقیق حوزه ها و معیارهای سرمایه گذاری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting an analytical model of sports investment in Tehran province

نویسندگان [English]

  • Mohsen Smaeili 1
  • Mohammad Hassan Ferdosi 2
  • korosh veisi 3
  • Shamseddin Rezaei 4

1 Sport sciences research institute

2 Assistant Professor of Sport Management, Payam Noor university, Ahvaz, Iran

3 Department of physical education and sport sciences, Sanandaj branch, Islamic Azad U niversity, Sanandaj, Iran.

4 Associate Professor of Sport Management, Departmen of Physical education, Ilam University, Ilam, Iran

چکیده [English]

The purpose of the current research was to identify categories related to sports investment in Tehran province and provide a model.
This research was applied in terms of purpose, which is part of analytical exploratory research. It is also a qualitative research in terms of the nature of research. The statistical population of the research was all top managers and heads in sports and youth departments in Tehran province, heads of sports boards, sports project funders, club owners, sports equipment manufacturers and distributors, and sports management professors in Tehran province. Sampling was done in a non-random and purposeful manner and a semi-structured in-depth interview was conducted with a total of 14 experts. Data analysis was analyzed through open, axial and selective three-stage coding in the form of granded theory method. The findings showed that five dimensions are related to sports investment in Tehran province. Investment assumptions, special capacities, investment areas, investment criteria and consequences were different sectors. Investors' familiarity with these factors will lead to greater awareness of investing in sports in Tehran province, which will result in accuracy in investment and longer presence of funds based on the accurate selection of investment areas and criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment
  • Sports Industry
  • Tehran Province
  • Produce
  • Service