نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، واحد کرج،دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 4. استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

4 استاد مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

5 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

چکیده

از جمله مسائلی که در سال های اخیر نظرجوانان و نوجوانان بسیاری را به خود جلب کرده است توجه به ظاهر بدنی به وسیله افزایش حجم و توده عضلانی می باشد که باعث افزایش شیوع اختلالات تغذیه ای و عادات مصرف مواد نیروزا در بین جوانان و نوجوانان گردیده است. ضد بازاریابی را می توان روشی مناسب برای کاهش مصرف محصولاتی دانست که مصرف آنها می تواند مشکلاتی را برای افراد و جامعه ایجاد نماید. از این رو هدف این تحقیق ارائه مدل آمیخته ضدبازاریابی داروهای غیرمجاز در ورزش ایران بود. تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. روش تحقیق آمیخته ترکیبی از بخش‌های کیفی و کمی است. در بخش کیفی این تحقیق، از روش مصاحبه های کیفی نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان مدیریت بازاریابی ورزشی (اساتید دانشگاهی) بوده که تعداد 24 نفر اعضای پنل دلفی جامعه را تشکیل داده اند. تعداد 19 نفر از خبرگان عضو پنل دلفی به عنوان نمونه تحقیق با محقق همکاری نمودند. در این تحقیق برای شناسایی عوامل از روش دلفی فازی و برای رتبه بندی مولفه ها از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. بر این اساس عوامل زیر به نام های محصول، قیمت، محل فروش، ترویج، شواهد عینی، افراد، فرایندها، بسته بندی، پرداخت، تفسیر عمومی، بررسی و آنالیز، سیاست، روابط عمومی و شبکه‌های اختصاصی شناسایی شدند. باتوجه به نتایج بدست آمده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، ترویج مهم ترین مولفه موثر در مدیریت ضدبازاریابی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking Factors Affecting Anti-marketing management of doping drugs in Iran

نویسندگان [English]

 • Elham Haghighat 1
 • Hossein Abdolmaleki 2
 • Mahvash Noorbakhsh 3
 • parivash nourbakhsh 4
 • ebrahim alidoust Ghahfaraki 5

1 PhD student of sport management, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2 Assistant Professor of sport management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

3 Professor of Department of Sport Management‚ Karaj Branch‚ Islamic Azad University‚ Karaj‚ Iran

4 Professor of sport management, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

5 associate professor in sport management, university of tehran

چکیده [English]

One of the issues that has attracted the attention of many adolescents in recent years is the attention to physical appearance by increasing the volume and muscle mass, which has increased the prevalence of eating disorders and energy consumption habits among adolescents and adolescents. Because young men have a strong desire to have a muscular body. What can be seen is that anti-marketing can be considered as a good way to reduce the consumption of products that can cause problems for individuals and society. Therefore, the main issue of the research is to identify the anti-marketing mix of illicit drugs in Iran's sports. The present study is a descriptive survey. The research method is qualitative. Semi-structured qualitative interviews with 19 sports marketing management experts were used to collect information and fuzzy Delphi method was used to identify the most important components. Based on this, product, price, point of sale, promotion, objective evidence, people, processes, packaging, payment, public interpretation, review and analysis, policy, public relations and dedicated networks were identified. Finally, these products should be used only in special circumstances and under the supervision of a specialized team for professional athletes, and their public promotion in cyberspace has no scientific or rational justification. Therefore, the use of factors obtained in this research can limit the production process to the consumption of these products.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anti-marketing
 • doping
 • athlete
 • abuse
 1. Abdolmaleki, H., & Heidari, F., & Zakizadeh, S. B., & Bosscher, V. D. (2019). Intellectual capital, the key to success in the management of high-performance sport organisations: The case of Iran’s Ministry of Sport and Youth. International Sports Studies, 41(2), 55-68.
 2. Abdolmaleki, H., Mirza Zadeh, Z. S., & Alidoust Ghahfarokhi, E. (2016). The role of marketing mix on purchase behavior of sport management professor. Research on ٍEducational Sport, 4(11), 37-54. (in Persian).
 3. Abdolmaleki, H., Mirzazadeh, Z. S., & Alidoust Ghahfarokhhi, E. (2018). Identify and prioritise factors affecting sports consumer behaviour in Iran. International Journal of Sport Management and Marketing, 18(1-2), 42-62.
 4. Arazi, H., & Salehi, A. (2014). Attitude and awareness of male bodybuilders toward adverse effects of anabolic-androgenic steroids in Qazvin, Iran. Iranian Journal of Epidemiology, 9(3), 45-53. (in Persian).
 5. Armstrong Soule, C. A., & Reich, B. J. (2015). Less is more: Is a green demarketing strategy sustainable? Journal of Marketing Management, 31(13-14), 1403-1427.
 6. Bahreini, M., Abdolmaleki, H., & Noorbakhsh, P. (2021). Modeling the role of Endorsement on Brand loyalty of shooting athlete with mediating E-worth of mouth (Case study: Walther gun). Communication Management in Sport Media, 9(3), in Press. (in Persian).
 7. Bijeh, N., Dehbashi, M., & Saghi, M. (2014). Studying the amount of prevalence awareness and complications of anabolic steroids among the male athletes in Mashhad city. Journal of Practical Studies of Biosciences in Sport, 2(4), 78-89. (in Persian).
 8. Chen, J., Ramirez, E. (2018). Big data-infused service encounters: Augmenting emotional labor and improving organizational outcomes: An abstract. In: N. Krey, & R. Rossi, P. (Eds.), Boundary blurred: A seamless customer experience in virtual and real spaces. Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science. Cham:
 9. Gazley, A., Sinha, A., & Rod, M. (2016). Toward a theory of marketing law transgressions. Journal of Business Research, 69(2), 476-483.
 10. Gholizadeh, B., Talebpour, M., Kashtidar, M., & Abdolmaleki, H. (2018). Mouth advertising, an effective tool for loyalty of sport customers, case study: women's health clubs in Mashhad. International Journal of Leisure and Tourism Marketing, 6(1), 51-64.
 11. Hozoori, M., Ehteshami, M., Haghravan, S., & Azarpira, A. (2012). Prevalence, reasons and information about dietary supplement consumption in athletes in Tabriz (2012). Journal of Sport Biosciences, 4(12), 77-91. (in Persian).
 12. Jahanian, A., Ramezanpour, M., & Rezaei, M. (2014). Investigating the prevalence of dietary and pharmaceutical supplements between swimmer students participating in national championships (Yazd, 2012). Journal of Sport Bioscience Researches, 3(12), 5-15. (in Persian).
 13. Kapoor, P. S., & Singhal, V. (2021). Perceived vulnerability to COVID-19, dispositional optimism and intention to adopt preventive health behaviour: An experiment with anti-smoking advertising. Journal of Social Marketing, 11(2), 124-147.
 14. Kennedy, R., & Hartnett, N. (2018). Marketing is scrambled: All evidence-based theorists are invited to breakfast. Australasian Marketing Journal (AMJ), 26(4), 303-306.
 15. Kotler, P., & Lee, N. (2008). Corporate social responsibility: Doing the most good for your company and your cause. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
 16. Kotler, P., & Lee, N. R. (2007). Marketing in the public sector: The final frontier. Public Manager, 36(1), 12.
 17. Lee, E. M., Park, S.-Y., Rapert, M. I., & Newman, C. L. (2012). Does perceived consumer fit matter in corporate social responsibility issues? Journal of Business Research, 65(11), 1558-1564.
 18. Li, Y. M., Lai, C. Y., & Lin, L. F. (2017). A diffusion planning mechanism for social marketing. Information & Management, 54(5), 638-650.
 19. Lotfi, S., Hossein Zade, A., Faragi, A., & Ahmadi, M. (2012). The analysis of space distribution and site selection of city parks in Babulsar using Phasic Logic and FAHP. Ecology Journal, 3, 147-154. (in Persian)
 20. Majdzadeh, R., Rashidian, A., Shams, M., Shojaeizadeh, D., & Montazeri, A. (2011). Using the social marketing model to reduce risky driving behaviors among taxi drivers in Tehran. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 9(2), 21-40. (in Persian)
 21. Miklós-Thal, J., & Zhang, J. (2013). (De) marketing to manage consumer quality inferences. Journal of Marketing Research, 50(1), 55-69.
 22. Mittal, R., Sinha, N., & Singh, A. (2008). An analysis of linkage between economic value added and corporate social responsibility. Management Decision, 46(9), 1437-1443.
 23. Mokhlesi, S., Akbari Yazdi, H., Elahi, A., & Khabiri, M. (2019). Developing a social marketing model to promote well-informed and low-income middle- aged participation in regular physical activity: A qualitative study. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion, 7(1), 93-108. (in Persian).
 24. Ramirez, E., Tajdini, S., & David, M. E. (2017). The effects of PR environmental demarketing on consumer attitudes and actual consumption. Journal of Marketing Theory and Practice, 25(3), 291-304.
 25. Saaty T. L. (1980). The analytic hierarchy process: Planning, priority setting. Resource Allocation. 1, 83-98.
 26. Safari, A., Rad, S., & Golshahi, B. (2016). Investigating the effect of social marketing on reducing counter-productive work behaviors of employees (Case study: Pasargad Oil Company). Human Resource Management in Oil Industry, 7(27), 101-122 (in Persian).
 27. Saks, A. M. (2019). Antecedents and consequences of employee engagement revisited. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 6(1), 19-38.
 28. Shirkhodaei, M., Fallah Lajimi, H., & Fazlollahtabar Ledari, m. (2018). Anti-marketing use of tobacco and prioritizing strategies using multi-criteria decision-making techniques. Journal of Business Management, 10(3), 547-566. (in Persian).
 29. Shiu, E., Hassan, L. M., & Walsh, G. (2009). Demarketing tobacco through governmental policies–The 4Ps revisited. Journal of Business Research, 62(2), 269-278.
 30. Sobhanian, S., Rajabian, D., Sadeghi, F., & Parsayee Manesh, E. (2013). Frequency of the use of anabolic drugs in bodybuilding athletes in Jahrom city. Pars of Jahrom University of Medical Sciences, 11(3), 33-37. (in Persian).
 31. Tucker, J. S., Pedersen, E. R., Miles, J. N., Ewing, B. A., Shih, R. A., & D’Amico, E. J. (2014). Alcohol and marijuana use in middle school: Comparing solitary and social-only users. Journal of Adolescent Health, 55(6), 744-749.
 32. Wang, Y., Lewis, M., & Singh, V. (2021). Investigating the effects of excise taxes, public usage restrictions, and anti-smoking ads across cigarette brands. Journal of Marketing. Available at https://ssrn.com/abstract=3789412.