نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش، ایران.

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش، کیش، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی عوامل موثر بر بهبود کیفیت داوری فوتبال ایران بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه داوران شرکت کننده در دوره پیش فصل لیگ برتر سال 1396 (105 نفر)، مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر (16 نفر) و مربیان و کمک مربیان تیم‌های لیگ برتر فوتبال (32 نفر) و تماشاگران لیگ هفدهم بودند. با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و دردسترس 683 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب‌نظران (10 نفر) تائید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها و بررسی برازش مدل از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار PLS استفاده ‌شد. نتایج نشان داد که ابعاد کیفیت منابع انسانی، منابع مالی، مادی و مدیریتی به طور معنی‌داری تبیین‌کننده کیفیت داوری فوتبال ایران بود. همچنین نتایج نشان داد که منابع مدیریتی، فناوری، انسانی، مادی و مالی به ترتیب میزان اثر دارای بیشترین اولویت در کیفیت داوری فوتبال ایران بودند. با توجه به نتایج پژوهش، می‌توان گفت که مدیریت نقش مداخله‌ای و ترغیبی بیشتری نسبت به سایر عوامل دارد. دلیل این مسأله می‌تواند در آگاهانه بودن اثر مدیریت باشد. معمولاً اثر فرایندهای داوری، پنهان و غیرمستقیم هستند اما اثرات مدیریت آگاهانه تر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Compilation of the model of effective factors on improving the quality of Iranian football refereeing

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Ershadi 1
  • Seyed Nasrollah Sajjadi 2
  • mehrzad hamidi 3
  • Hossein Rajabi Noush Abadi 4

1 Ph.D. Student of Sport Management, Kish International Campus, University of Tehran, Iran.

2 Professor of Sport Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Associate Professor of Sport Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor of Sport Management, Kish, International Campus, University of Tehran, Kish, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this current research was to develop a model of factors affecting the improvement of the quality of Iranian football refereeing. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in nature. The statistical population of this research is all referees who participated in the pre-season of the Premier League in 2016 (105 people), CEOs of Premier League clubs (16 people), coaches and assistant coaches of Premier League football teams (32 people) and spectators of the league. They were the 17th. Using targeted and available sampling, 683 people were selected as the research sample. The face validity of the questionnaire was confirmed by experts (10 people). Also, its reliability was calculated using Cronbach's alpha test and composite reliability. Structural equation modeling and PLS software were used to analyze the data and check the fit of the model. The results showed that the dimensions of the quality of human resources, financial, material and managerial resources significantly explained the quality of refereeing in Iranian football. Also, the results showed that managerial, technological, human, material and financial resources had the highest priority in the quality of refereeing in Iranian football. According to the results of the research, it can be said that management has a more intervention and persuasive role than other factors. The reason for this problem can be the conscious effect of management. Usually, the effects of arbitration processes are hidden and indirect, but the effects of management are more conscious.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Football refereeing
  • Service quality
  • Home quality
  • Performance