نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار

2 استادیار، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار

چکیده

در دنیای رقابت تجاری، نقش تبلیغات در اثربخشی بازاریابی محصولات بسیار حائز اهمیت است که ورزش یکی از موثرترین عرصه‌ها جهت تبلیغ می‌باشد. هدف پژوهش حاضر شناسایی و سطح‌بندی تاکتیک‌های موثر بر ارتقاء اثربخشی محتوای پیام‌های تبلیغاتی در میادین ورزشی بود که با توجه به نتایج ملموس و مورد استفاده ذی‌نفعان پژوهش حاضر از منظر ماهیت و هدف از نوع کاربردی و از نظر روش تحلیل از نوع اکتشافی بود که داده‌ها به صورت میدانی جمع‌‌آوری شد. جامعه آماری پژوهش را خبرگان حوزه بازاریابی ورزشی و متخصصان شرکت‌های تبلیغاتی تشکیل دادند. نمونه مورد نظر به روش گلوله برفی تا زمان رسیدن به اشباع نظری انتخاب شد و در نهایت با 15 نفر نمونه مصاحبه انجام شد.یافته‌های پژوهش توسط مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و از طریق روش تحلیل مضمون بدست آمدند.در مرحله بعدی تم‌های فرعی به عنوان سطوح مدلسازی ساختاری تفسیری معرفی و از خبرگان خواسته شد به پرسشنامه ایسم پاسخ دهند. یافته‌ها نشان داد که تاکتیک‌های موثر در 6 تم فرعی تصویر، رنگ، فونت، پشت‌زمنیه، زبان و تواتر و سه تم اصلی ویژگی‌های محتوای تبلیغ، طراحی تبلیغ و ارائه تبلیغ قرار گرفتند. همچنین سطح‌بندی تاکتیک‌ها نشان داد که در سطح اول (بالاترین سطح و کمترین نفوذ) زبان و تواتر، در سطح دوم فونت و پشت زمینه، در سطح سوم رنگ و در نهایت سطح چهارم و مهمترین سطح از نظر نفوذ تصویر قرار دارد. می‌توان نتیجه گرفت که در ساخت محتوای تبلیغاتی، بیشترین توجه باید معطوف به تصویر و رنگ باشد زیرا مهمترین جنبه یک تبلیغ موثر می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and Leveling Effective Tactics on Improving the Effectiveness of the Content of Advertising Messages in Sports Fields

نویسندگان [English]

  • Sedighe Saberi Rezvani 1
  • Ehsan Asadollahi 2

1 Master's degree in sports management, Senabad Golbahar Institute of Higher Education

2 Assistant Professor, Faculty member of Sanabad Golbahar Higher Education Institute

چکیده [English]

In the world of commercial competition, the role of advertising in the effectiveness of product marketing is very important, and sports is one of the most effective areas for advertising.The aim of the current research was to identify and stratify effective tactics on improving the effectiveness of the content of advertising messages in sports fields.The current research was applied in terms of nature and purpose, and exploratory in terms of analysis method, and the data was collected in the field.The statistical population of the research was made up of experts in the field of sports marketing and specialists of advertising companies.The target sample was selected using the snowball method until theoretical saturation was reached and finally15interviews were conducted. Research findings were obtained through semi-structured interviews with experts and through thematic analysis.sub-themes were introduced as interpretive structural modeling levels and experts were asked to answer the ISM questionnaire.The findings showed that effective tactics were placed in 6sub-themes of image, color, font, background, language and frequency and three main themes of ad content features, ad design and ad presentation.Also, the stratification of tactics showed that language and frequency are on the first level, font and background are on the second level, color is on the third level and finally the fourth level and the most important level in terms of image influence. It can be concluded that in creating advertising content, the most attention should be paid to image and color because they are the most important aspect of an effective advertisement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports Marketing
  • Promotion
  • Advertising Tactics
  • Advertising Design
  • Content