نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

هدف این پژوهش ارائه مدل‌ ذهنی، شناسایی و رتبه‌‌بندی مولفه‌های مدل ‌ذهنی مدیران شرکت‌های ورزشی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران با استفاده از تکنیک دلفی فازی می‌باشد .پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های ترکیبی (کیفی و کمی)، بر اساس زمان حال‌نگر، از نظر هدف کاربردی، و به لحاظ جمع‌آوری اطلاعات میدانی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران شرکت‌های تولیدکنندۀ لوازم ورزشی ایران بنا بر آمار اعلام شده از طریق سایت رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور 255 نفر (236 نفر مرد و 19 نفر زن) می‌باشند. نمونه آماری در بخش کیفی به صورت هدفمند، و در بخش کمی به روش کل شمار انتخاب شد. در بخش کیفی از روش دلفی فازی و در بخش کمی از تحلیل عامل اکتشافی و معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که مولفه‌های توانایی ذهنی، درگیری ذهنی، سوابق ذهنی و ویژگی‌های روانشناختی نقش تبیین‌کننده در شکل‌گیری مدل‌ ذهنی مدیران دارند. سایر یافته‌های پژوهش نشان داد که بالاترین رتبه مربوط به توانایی ذهنی و پایین‌ترین رتبه مربوط به درگیری ذهنی می‌باشد. بنابراین مدیران با استفاده از توانایی ذهنی می-توانند به حل مشکل‌های شرکت دست پیدا کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting a mental model in the production sector of Iran's sports industry

نویسندگان [English]

  • Elham Saeedi 1
  • mehdi kohandel 2
  • Ali zarei 3
  • abas khodayari 4

1 . Ph.D. Student of Sports Management, Karaj branch, Islamic Azad University Karaj, Iran

2 Associate Professor, Department of Sport Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

3 Associate Professor, Department of Sport Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Associate professor faculty of Physical Education and Sport Sciences, karaj Branch, Islamic Azad University, karaj, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was present the mental model, identifying and ranking the mental model components of the sports companies managers in manufacturing sector of Iranian sports industry, using fuzzy Delphi technique. The present study is a combination (qualitative and quantitative), descriptive-analytic, and time-based research, which is applied in terms of purpose and is a field research, in terms of data collection. The statistical population of the study includes the managers of companies producing Iranian sports equipment, according to statistics announced through the official website of the Ministry of Industry, Mines and Trade of the country, 255 people (236 men and 19 women). The statistical sample was selected purposefully in the qualitative part and in the quantitative part by the total number method. In the qualitative part, fuzzy Delphi method was used and in the quantitative part, exploratory factor analysis and structural equations were used. Findings showed that the components of mental ability, mental involvement, mental history and psychological characteristics have an explanatory role in shaping the mental model of managers. Other findings showed that the highest rank is related to mental ability and the lowest rank is related to mental conflict. Therefore, managers can use their mental ability to solve the company's problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production section
  • Fuzzy Delphi method
  • Sports industry
  • Mental model