نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد واحد اردبیل گرو تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 گروه مدیریت ورزشی،واحد خلخال،دانشگاه آزاد اسلامی ،خلخال،ایران.

3 گروه مدیریت ورزشی،واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی ،اردبیل،ایران.

4 گروه تربیت بدنی.دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف از‌این پژوهش طراحی مدل توسعه بازاریابی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی‌ایران است. جامعه آماری‌این پژوهش شامل اعضای هیات علمی‌متخصص (بازاریابی، مدیریت ورزش، خبرگان کشتی جمهوری اسلامی‌ایران)، مدیران عالی رتبه فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی‌ایران، مربیان تیم ملی و استانی کشتی دارای تحصیلات عالیه در رشته مدیریت ورزشی، کارشناسان و خبرنگاران متخصص حوزه کشتی، مدیران ارشد کمیته‌ی ملی المپیک و وزارت ورزش است. نمونه گیری بصورت هدفمند به روش گلوله برفی انجام شد. در‌این تحقیق جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس توالی متغییر و با بازنگری‌های متعدد همان انجام شدند. سپس کد‌های اولیه، محوری و انتخابی (گزینشی) اختصاص‌یافتند.‌یافته‌ها نشان داد ضرایب رگرسیونی گزارش شده، عوامل شرایط علی، عوامل زمینه‌ای و عوامل مداخله‌گر به ترتیب بیشترین تاثیر را بر توسعه بازرایابی داشتند. بعلاوه، تاثیر عوامل مداخله‌گر منفی است. بدین مفهوم که با افزایش آن میزان توسعه بازاریابی کاهش می‌یابد. نتایج پژوهش به طور کلی نشان داد در بخش شرایط علی (مقوله مدیریتی و فنی)، عوامل مداخله گر، (الزامات قانونی و حقوقی), عوامل زمینه‌ای، (نیروی انسانی کارآمد) و بخش توسعه بازاریابی، (مقوله شرایط علی) بیشترین تاثیر را بر توسعه بازاریابی دارند و باقی مقوله‌ها در اولویت‌های بعدی قرار میگیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing Development Model of Marketing in Wrestling Federation of Iran

نویسندگان [English]

  • mohammad mohammad ali pour 1
  • robab mokhtari 2
  • masoud imanzadeh 3
  • Mehrdad moharramzadeh 4

1 Lecturer at Ardabil Azad University Pledge of physical education and sports science

2 Sports Management Department, Khalkhal Branch, Islamic Azad University, Khalkhal, Iran.

3 Sports Management, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.

4 دانشگاه محقق اردبیل.معاون اداری.مالی ومدیریت منابع دانشگاه

چکیده [English]

The purpose of this study is to design a marketing development model for the Iranian Wrestling Federation. The statistical population of this study includes specialized faculty members (marketing, sports management, wrestling experts of the Islamic Republic of Iran), senior managers of the Wrestling Federation of the Islamic Republic of Iran, national and provincial coaches Higher education in sports management, wrestling experts and journalists, senior managers of the National Olympic Committee and the Ministry of Sports. Purposeful sampling was performed by snowball method. Then the primary, axial and selective codes were assigned. Findings showed that the reported regression coefficients, causal factors, contextual factors and intervening factors had the greatest impact on marketing development, respectively. In addition, the impact of interfering factors is negative. This means that as it increases, the amount of marketing development decreases. In this study, data collection and analysis were performed based on variable sequences and with multiple revisions of the same. The research in general showed that in causal conditions (managerial and technical category), intervening results, legal and legal requirements), underlying factors, (efficient manpower) and marketing development (causal conditions) are very effective. And the rest of the categories are in the next priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Marketing
  • Wrestling Federation
  • Sports Management