نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی عصر (ع)، رفسنجان، ایران

3 گروه تربیت بدنی، واحدکرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایرا

چکیده

پژوهش حاضر باهدف واکاوی پدیدارشناختی عوامل مؤثر بر موفقیت صادرات کالاهای ورزشی ایرانی طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر ازجمله مطالعات کیفی بود که به‌صورت میدانی اجرایی گردید. روش کیفی مورداستفاده در پژوهش حاضر از نوع پدیدارشناسی بود. مشارکت‌کنندگان در پژوهش حاضر شامل افرادی بودند که به در حوزه صادرات کالاهای ورزشی فعال بودند. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و با رویکرد انتخاب نمونه‌گیری همگون و درعین‌حال با رعایت حداکثر تنوع نمونه‌گیری شدند. این مسئله تا رسیدن به اشباع نظری شکل گرفت. درنهایت تعداد 13 مصاحبه در این خصوص انجام گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از تحلیل موضوعی استفاده گردید. نتایج نشان داد که 6 مضمون اصلی و 32 مضمون فرعی وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر عوامل مؤثر بر موفقیت صادرات کالاهای ورزشی ایرانی در 6 بخش شامل جنبه‌های انسانی، اقتصادی، تجاری، فنی، حقوقی و مالی مشخص گردید. به عبارتی توجه به عوامل شناسایی‌شده می‌تواند زمینه جهت موفقیت صادرات کالاهای ورزشی ایرانی را فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Phenomenological analysis of the factors affecting the success of the export of Iranian sports goods

نویسندگان [English]

  • Rayhaneh Salehniya 1
  • Hosein Bakhshandeh 2
  • Mina Hakakzadeh 3

1 PhD student in Sports Management, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran

2 Assistant Professor, Department of Physical Education, Faculty of Literature and Humanities, Vali-e-Asr University, Rafsanjan, Iran

3 Assistant Professor of Sports Management, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran

چکیده [English]

The present study was designed and conducted with the aim of phenomenological analysis of the factors affecting the success of the export of Iranian sports goods. The present study was one of the qualitative researches that was conducted in the field. The qualitative method used in the present study was phenomenological. Participants in the present study included individuals who were active in the field of sporting goods exports. Participants in this study were sampled using purposive sampling and homogeneous sampling selection approach and at the same time with maximum diversity. This issue was formed until the theoretical saturation was reached. Finally, 13 interviews were conducted in this regard. The data collection tool in the present study was a semi-structured interview. In order to analyze the data, thematic analysis was used. The results showed that there are 6 main themes and 32 sub-themes. According to the results of the present study, the factors affecting the success of the export of Iranian sports goods in 6 sectors, including human, economic, commercial, technical, legal and financial aspects were identified. In other words, paying attention to the identified factors can provide the basis for the success of the export of Iranian sports goods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • export
  • trade
  • business
  • economy