نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه کردستان

3 استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

طی چند دهۀ گذشته شناخت عوامل مؤثر بر نیات رفتاری تماشاگران در فوتبال مورد توجه بسیاری از پژوهش‌گران قرار گرفته است. وجود پژوهش‌های متعدد در این حوزه لزوم انجام یک فراتحلیل یا پژوهش ترکیبی در این حوزه را مورد تأکید قرار می‌دهد بنابراین پژوهش حاضر با روش فراتحلیل و با هدف ترکیب پژوهش‌های انجام شده در زمینه عوامل مؤثر بر نیات رفتاری تماشاگران فوتبال در ایران انجام شده است. جامعۀ آماری این پژوهش را مطالعات در دسترس که در فاصلۀ سال‌های 1390 تا 1400 در داخل کشور به-صورت مقاله تمام متن در پایگاه‌های اطلاعاتی و کتابخانه‌‌های دانشگاه‌ها در دسترس بودند تشکیل می‌دادند. این مطالعات به‌صورت هدفمند انتخاب شدند و براساس ملاک‌های ورود و خروج و نیز تحلیل حساسیت 115 اندازه اثر از 28 تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مربوط به اندازه اثر ترکیبی برای مدل اثرات تصادفی (35/0) و برای مدل اثرات ثابت (35/0) به‌دست آمد. همچنین نتایج نشان داد رضایت و کیفیت خدمات به‌ترتیب بیشترین اثر را بر افزایش نیات رفتاری تماشاگران فوتبال در ایران دارند. در نتیجه می‌توان گفت که مهم‌ترین ابزار برای بازاریابان جهت افزایش نیات رفتاری تماشاگران براساس نتایج حاصل شده از این مطالعه توجه به سطح رضایت‌مندی، کیفیت خدمات و محصول اصلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of factors affecting the behavioral intentions of football fans in Iran

نویسندگان [English]

  • jamil navkhasi 1
  • saeed sadeghi boroujerdi 2
  • ali mohammad safania 3
  • salah naghshbandi 4

1 Ph.D. student in Physical Education and Sports Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Professor Department of Physical Education and Sport Sciences, University of Kurdistan

3 Professor Department of Physical Education and Sport Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor Department of Physical Education and Sport Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Over the past few decades, recognizing the factors affecting the behavioral intentions of spectators in football has been considered by many researchers. Existence of numerous researches in this field emphasizes the necessity of conducting a meta-analysis or combined research in this field. Iran is done. The statistical population of this study consisted of available studies that were available in full text articles in university databases and libraries between 2011 and 1400. These studies were purposefully selected and based on input and output criteria and sensitivity analysis, 115 effect sizes from 28 studies were examined. The results related to the combined effect size were obtained for the random effects model (0.35) and for the fixed effects model (0.35). The results also showed that satisfaction and quality of services have the greatest effect on increasing the behavioral intentions of football spectators in Iran, respectively. As a result, it can be said that the most important tool for marketers to increase the behavioral intentions of the audience based on the results of this study is to pay attention to the level of satisfaction, quality of service and the main product.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Football Fans
  • Meta-Analysis
  • Behavioral Intentions