نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی ،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیارگروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل راهکارهای بهبود نظام باشگاه‌داری ورزش حرفه‌ای ایران با تأکید بر قراردادهای ورزشی اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه گردآوری پیمایشی بود. جامعة آماری در بخش کیفی را صاحب‌نظران شامل می‌شوند که این افراد، به‌صورت هدفمند از نوع معیاری، برای مصاحبه‌های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردید (13 نفر) و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. جامعه آماری بخش کمی ﺷﺎﻣﻞ همان گروه بخش کیفی با تعداد بیشتر می‌باشد. از بین 122 نمونه پژوهش، 81 پرسشنامه صحیح مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه محقق‌ساخته بود. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش حاضر از کدگذاری در بخش کیفی و از روش معادلات ساختاری در بخش کمی استفاده گردید. در بخش کیفی پژوهش مشخص گردید که مقوله‌ها در قالب 20 کد مفهومی و 3 مقوله اصلی استخراج شد. در بخش کمی نیز مشخص گردید که هر 3 مقولة اصلی پژوهش (مدیریتی، دانشی و نیروی انسانی) از برازش مناسبی برخوردار است. به مدیران باشگاه‌های ورزشی توصیه می‌شود که از دانش حقوقی لازم در زمینه قراردادهای ورزشی آگاهی یابند که می‌توانند از مشاوران حقوقی در باشگاه خود بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a model for improving the professional sports club management system in Iran with an emphasis on sports contracts

نویسندگان [English]

 • Hojjat Kazemini 1
 • Zint Nikkeen 2

1 Department of Sport Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Tehran Center, Tehran Sport Management Department.

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of designing a model for improving the professional sports club management system in Iran with an emphasis on sports contracts. The present study in terms of purpose is Applied, Research Methods, Sequential exploratory mix And the method of collection was survey. The statistical population in the qualitative section includes experts who were purposefully selected from the standard type for qualitative interviews on the subject of research (13 people) and continued to the point of theoretical saturation. The statistical population of the quantitative section is the same as the qualitative section group with more numbers. Out of 122 research samples, 81 correct questionnaires were analyzed. The data collection tool in the present study was a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire. In order to analyze the data of the present study, coding in the qualitative part and structural equation method in the quantitative part were used. In the qualitative part of the research, it was found that the categories were extracted in the form of 20 concept codes and 3 main categories. In the quantitative part, it was found that all three main categories of research (management, knowledge and manpower) have a good fit. Sports club managers are advised to have the necessary legal knowledge in the field of sports contracts that they can use the legal advisors in their club.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Contract
 • Manpower
 • Sports Club
 • Legal Advisor
 1. Ajrlou, M., Mohammad Kazemi, R., Naderi Khorshidi, A., & Ghorbani, M. (2016). Designing the macro-organizational structure of sports in the Islamic Republic of Iran. Sport Management Studies, 8(38), 231-252. (in Persian).
 2. Akhtar, Z. (2020). Domestic tax regimes, foreign athletes and benefits of OCED Article 17 for sports contracts. FairPlay, Revista de Filosofia, Ética y Derecho Del Deporte, (16), 39-57.‏
 3. Bariklo, A., & Khazaei, S. A. (2011). The goodwill principle and its consequences in the pre-contractual period: A comparative study in English and French law. Jurisprudence Law, (76), 53-87. (in Persian)
 4. Boys, S. (2015). Legal protection of athletes' image rights in The United Kingdom. International Sports Law Journal, 15, 69-82.
 5. Darko, N., & Mackintosh, C. (2015). Challenges and constraints in developing and implementing sports policy and provision in Antigua and Barbuda: Which way now for a small island state? International Journal of Sport Policy and Politics, 7(3), 365-390.
 6. Delami, A. (2009). Goodwill in civil responsibility (Unpublished doctoral dissertation). University of Tehran, Tehran. (in Persian).
 7. Ehsani, M., Amiri, M., & Qarakhani, H. (2013). Designing and compiling a comprehensive system of professional sports in the country. Sports Management Studies, 17, 125-136. (Persian)
 8. Hekmatnia, M., & Khoshnevis, A (2009). Examples of intellectual property rights in the sports industry. Islamic Law, 23, 127-158. (in Persian).
 9. James, J. (2009). Restraint of trade law in sport. Sport Law eJournal, l0, 1-15.
 10. Klock, M., Tomanek, M., & Cieśliński, W. (2020). Social media and the value of contracts based on the example of the NBA. Journal of Physical Education and Sport, 20(5), 3063-3069.‏
 11. Mazzei, L. C. (2015). High-performance Judo: Organizational factors influencing the international sporting success. Gestión y Política Pública, 2015, 83-111.
 12. Mousavipour, S. (2018). Dissolution of the professional player's contract with a sports club (football) and the guarantee resulting from the violation of the contract in Iranian law and international regulations. (Unpublished doctoral dissertation). Shahid Motahari University, Tehran. (in Persian).
 13. Rakhmatov, A. (2020). Issues of regulation of contracts arising from sports relations by sub-statutory norms. Tematics Journal of Law, 4(12), 160-175.‏
 14. Rockerbie, D. W., & Easton, S. T. (2020). On the rise: Player compensation and multi-year contracts. In Contract options for buyers and sellers of talent in professional sports (pp. 1-21). Cham: Palgrave Macmillan.‏
 15. Shatku, S., & Rossi, A. (2021). European common market and sports employment contract. European Journal of Health and Science in Sports, 8(1), 26-32.‏
 16. Spengler, J. O., Anderson, P. M., Connaughton, D. P., & Baker III, T. A. (2016). Introduction to sport law with case studies in sport law. Champaign: Human Kinetics.
 17. Vinciguerra, S., & Shatku, S. (2021). International labour organization and sports human rights. European Journal of Health and Science in Sports, 8(1), 1-5.‏
 18. Zimbalist, A (2010), Reflections on Salary shares and salary cops. Journal of sports Economic, 11(1), 17-28.