بررسی تأثیر سبک رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی و بیگانگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی ماکیاولیسم

کامران عیدی پور؛ بهرام یوسفی؛ شیرین زردشتیان؛ حسین عیدی

دوره 12، شماره 59، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 135-152

https://doi.org/10.22089/smrj.2018.5378.2060