نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه

2 دانشگاه رازی

چکیده

هدف از این مطالعه پیش‌بینی نتایج کشورهای آسیایی در بازی‌های المپیک بر مبنای عملکرد آن‌ها در بازی‌های آسیایی است. برای بررسی عملکرد از سه متغیر رتبه، تعداد مدال طلا و مجموع مدال‌ها استفاده شد. جامعۀ آماری تمام کشورهای آسیایی شرکت‌کننده در بازی‌های المپیک وبازی‌هایآسیایی بود (43N=). تمام جامعۀ آماری به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب و نتایج این کشورها در بازی‌های المپیک و آسیایی تجزیه و تحلیل قرار شد. برای گردآوری داده‌ها از منابع معتبر استفاده شد و برای اطمینان از صحت اطلاعات، داده‌ها از طریق چند منبع بررسی شدند. روش اجرایی تحقیق به این صورت بود که هر دوره از بازی‌های آسیایی به‌صورت متناظر به‌عنوان پیش‌بینِ بازی‌های المپیک بعدی (بازی‌های المپیکی که دو سال بعد برگزار می‌شود) در نظر گرفته شد. همچنین، به‌منظور بررسی و مقایسۀ توصیفی داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌های تحقیق از روش‌های آماری آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در نرم‌افزار SPSS و در سطح معنا­داری 05/0≥P استفاده شد. یافته‌ها نشان داد بین رتبۀ کشورهای آسیایی در بازی‌های المپیک و آسیایی، تعداد مدال طلا در بازی‌های المپیک و آسیایی و مجموع مدال‌ها در بازی‌های المپیک و آسیایی رابطۀ مثبت و معنا­داری وجود دارد. همچنین، تعداد مدال‌های طلا و مجموع مدال‌های کسب‌شده در بازی‌های آسیایی می‌تواند پیش‌بین معنا­داری برای تعداد مدال‌های طلا و مجموع مدال‌های کسب‌شده در بازی‌های آسیایی باشد. کشورهای آسیایی باید سرمایه‌گذاری بیشتری روی بازی‌های آسیایی داشته باشند تا بتوانند امید بیشتری برای کسب موفقیت در بازی‌های المپیک داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Predict of Asian Countries Results in Olympic Games Based on Their Performance at the Asian Games

نویسندگان [English]

  • Bahman Asgari 1
  • Hossein Eidi 2

چکیده [English]

The purpose of this study is to predict of Asian countries results in Olympic Games based on their performance at the Asian Games. For evaluating the performance of countries at Asian games are considered three variables including ranking, number of gold medals and total number of medals. The population was all Asian countries participating in Olympic and Asian Games (N=43). All the population selected as sample and their results were analyzed. For collecting data, reliable Sources were used and for ensuring data accuracy, data were examined through several sources. Any period of Asian Games was considered a prediction of next Olympic Games (the Olympic Games will be held two years later). Also, In order to evaluate and compare the descriptive data, Researchers used descriptive statistics and for analyzing inferential data used Kolmogorov-Smirnov, Pearson correlation coefficient and regression tests in SPSS software and significant level p≤0/05. Results showed that there is a significant and positive relationship between ranking of Asian countries in Olympic Games and their ranking in Asian Games, the number of gold medals won in Olympic and Asian games and total number of medals won in Olympics and Asian games. Also, number of gold medals and total number of medals won in Asian Games can predict the number of gold medals and total number of medals won in the Olympic Games. Asian countries must invest more in Asian Games to improve their performance in Olympic Games.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Olympic Games
  • Olympics
  • Multi-sport event