بررسی تاثیر سخت کوشی و خودکارآمدی بر ادراک از موفقیت ورزشی کاراته کاران زن استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه رازی

2 گروه مدیریت ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی/ دانشگاه رازی/ کرمانشاه/ ایران

چکیده

سازه‌های روان‌شناختی بر پیشرفت‌های ورزشی تاثیر‌گذار هستند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سخت کوشی، خودکارآمدی ورزشی و ادراک از موفقیت ورزشی کاراته‌کاران زن استان کرمانشاه است. پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی، از حیث روش به دست آوردن داده‌ها از نوع همبستگی است. جامعه آمارى این پژوهش شامل کلیه کاراته‌کاران زن استان کرمانشاه در سال 96 می‌باشند. برای گزینش نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای، با توجه به جدول کرجسی و مورگان، 278 نفر از 1000 نفر کاراته‌کار انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از سه پرسشنامه فرم کوتاه سخت کوشی (کوباسا، 1979)، شامل 12 گویه ، پرسشنامه 12 سوالی ادراک از موفقیت ورزشی رابرتز و همکاران (1998) و پرسشنامه خودکارآمدی ورزشی10 سؤالی کرل و همکاران (2002) استفاده گردید. روایى (محتوایی، همگرا و واگرا) و پایایى (بار عاملى، ضریب پایایى مرکب، ضریب آلفاى کرونباخ) مناسب بودند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها با استفاده از آماره آزمون t و ضرایب مسیر (β) نشان داد نشان داد که سخت کوشی بر خودکارآمدی و موفقیت ورزشی کاراته‌کاران استان کرمانشاه به ترتیب با ضریب مسیر 88/0 و 61/0، تأثیر قوی و معنی‌داری دارد و خودکارآمدی ورزشی مى‌تواند نقش میانجى‌گرى را در رابطه بین سخت کوشی و موفقیت ورزشی ایفا کند. موفقیت ورزشی هدف اصلی ورزش‌های قهرمانی است. تاثیر شرایط روانی در موفقیت ورزشکاران به خصوص ورزشکاران رزمی بر کسی پوشیده نیست با بررسی بیشتر متغیر-های روانی می‌توان برای کسب موفقیت در ورزش‌های قهرمانی برنامه‌ریزی علمی و هدفمند انجام داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of Effect of Hardiness and Self-Efficacy on Perception of Success of Women’s karate in Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • hossein eydi 1
  • Nadia Aghaie 2
1 Assistant Professor/ Razi University
2 Sport management Department, Physical Education Faculty,Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Psychological constructs have effective on sport's progress. Hardiness and self-efficacy are effective construct. Individuals with more self-efficacy take heightened goals and more effort to achieve those goals. The purpose of this study was to examine relationship among hardiness, self-efficacy and perception of success of women’s karate in Kermanshah province. The methodology was applied based on purpose and correlation in terms of obtaining data. The population included all women’s karate of Kermanshah in 2017. To select a sample using random cluster sampling, according to Krejcie and Morgan table, 238 of 1000 karate were selected. For data collection, we used three questionnaires, short form of Hardiness (Kobasa, 1979), including 12 items, Perception of Success questionnaire (Tresure & Roberts, 1998), including 12 items and Curls’ exercise self-efficacy (2007), including 10 items. The validity (Contextual, Convergent and Divergent) and reliability (Factor load, Composite reliability coefficient, Cronbach's alpha coefficient) of questionnaires were good. The results of testing hypotheses using t test and path coefficient (β), revealed that hardiness has strong and significant impact on the sport self-efficacy and perception of success of women’s karate with 0.88 and 0.61 impact factor, respectively and exercise self-efficacy can play mediating role in the relationship between hardiness and perception of success. The main purpose of sports championship is sports success. The impact of psychological conditions on the success of athletes, especially athletes of combat, is not overlooked. By reviewing more psychological variables, we can make scientific and targeted planning for success in championship sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hardiness
  • Karate
  • Perception of Success
  • Psychological factors
  • Self- efficacy
دوره 13، شماره 65
فروردین و اردیبهشت 1400
  • تاریخ دریافت: 24 فروردین 1397
  • تاریخ بازنگری: 06 تیر 1397
  • تاریخ پذیرش: 28 مرداد 1397