نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشگاه گیلان

چکیده

اثربخشی سازمانی کانون اصلی تحلیل‌های سازمانی و متغیر نهایی بسیاری از پژوهش‌های سازمانی است. این سازه در سال‌های اخیر جایگاه ویژه‌ای در تحقیقات مدیریت ورزشی کسب کرده است.هدف از این مطالعه، معرفی رویکرد ارزش‌های رقابتی و پرسشنامۀ مبتنی بر آن به­عنوان چارچوب تئوریک مناسب برای سنجش اثربخشی در فدراسیون‌های ورزشی است. جامعۀ آماری ذی­نفعان فدراسیون‌های ورزشی ایران و نمونۀ آماری ذی­نفعان (هیئت رئیسه، کارکنان حرفه‌ای، داوران، مربیان و ورزشکاران تیم ملی بزرگ‌سالان) شش فدراسیون منتخب بسکتبال، والیبال، هندبال،کشتی،تکواندو و وزنه­برداری بود. همۀ ذی­نفعان شش فدراسیون منتخب (362N=) به­عنوان نمونه انتخاب شدند، ولی تنها 258 آزمودنی (72 درصد نمونه) در تحقیق شرکت کردند. پرسشنامۀ محقق­ ساختۀ اثربخشی با مطالعۀ مبانی نظری، مصاحبۀ نیمه­ هدایت شده با دست ­اندرکاران فدراسیون‌های ورزشی (نایب رئیس، دبیر، رؤسای کمیته‌های تخصصی) و در فرآیندی اکتشافی تنظیم شدو پس از استخراج این متغیرها 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی در مورد روایی صوری و محتوایی آن اظهار نظر کردند. با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، 62 سؤال در قالب چهار الگوی اهداف عقلایی، سیستم‌های باز، فرآیندهای داخلی، روابط انسانی و هشت خرده­ مقیاس انعطاف­ پذیری (5 سؤال)، منابع سازمانی (10 سؤال)، برنامه­ریزی (7 سؤال)، بهره­ وری (11 سؤال)، ثبات سازمانی (7 سؤال)، تعامل سازمانی (7 سؤال)، انسجام نیروی کار (8 سؤال) و کارکنان متخصص (7 سؤال) شناسایی شدند. ثبات درونی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ (84 0/0=r) محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان می­دهد پرسشنامۀ اثربخشی سازمانی در فدراسیون‌های ورزشی بر اساس رویکرد ارزش‌های رقابتی ابزار و چارچوب تئوریک مناسب سنجش اثربخشی سازمانی در فدراسیون‌های ورزشی است. پیشنهاد می‌شود محققان مدیریت ورزشی با استفاده از این پرسشنامه به سنجش اثربخشی سازمان‌های ورزشی بپردازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introducing Questionnaire of Effectiveness in Sporting Federations According to Competing Value Framework

نویسندگان [English]

  • Hossein Eydi 1
  • Rahim Ramzaninezgad 2
  • Bahram Yosefi 1
  • Esmael Malekakhlagh4 2

چکیده [English]

Organizational effectiveness is core in most of organizational analysis and dependent variable in most organizational research. In recent years, this construct attract more attention in sport management research. The purpose of this study was to introducing Competing Value Framework and related questionnaire as a good model and instrument for evaluation organizational effectiveness in sport.  Population of study consists of all sporting federations in Iran and sample was stakeholders (board of directors, professional employees, national referees, athletes and coaches) of six selected federations of basketball, volleyball, handball, wrestling, weightlifting and tekvandow that selected according to a goal oriented and non-random method. All of the stakeholders select as a population (N=362) but only 258 Self-management OE questionnaire in sporting individuals participated in research (720/0 of sample). Federations according to survey of literature, semi-structured interview with board of directors (vice president, secretary and president of special committee) and exploratory factor analysis conducted and then 10 sport management scholars confirmed content validity.  62 questions in a four quadrant of human relations mod el, Internal process, rational-goal model, open systems model and eight sub factors of Flexibility(5qustion), Resources(10qustion), Planning(7qustion), Productivity(11qustion), organizational interaction (7qustion), Stability(7qustion), worked force cohesion(8qustion) and worked force expert (7qustion)was recognized. Also internal validity of questionnaire with use of Cronbakh alpha was (r= 0/084). Result of research showed that CVF as a theoretical framework is a good model for measuring organizational effectiveness in sporting federations and sporting organizations. Suggest that sport management scholars use this questionnaire for measurement of sporting organization effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competing Value Framework
  • Organizational Effectiveness
  • Sport Federations
  • Exploratory Factor Analysis