نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

4 استادیار مدیریت بازرگانی بین الملل، دانشگاه آی‌شو، کوشینگ، تایوان

5 استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه سویلا، سویلا، اسپانیا

چکیده

هدف از این تحقیق ارائه راهبردهایی جهت ارتباط دانشکده‌های علوم ورزشی با مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و پیامدهایِ حاصل از آن است. روش تحقیق، کیفی و گردآوری داده‌ها با مصاحبه و بررسی ادبیات انجام شد.جامعه تحقیق شامل:روسا و اعضای هیئت علمی علوم ورزشی کشور،مراکز رشد و کارآفرینی، پارک‌های علم و فناوری و دیگر مسئولان مرتبط بودند. نمونه‌گیری تحقیق به‌صورت هدفمند و با رویکرد گلوله برفی بوده است و پس از انجام 14 مصاحبه راهبردهای ارتباط بین دانشکده های علوم ورزشی با مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری شناسایی گردید. تحلیل داده‌ها با سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گردید.طبق نتایج 205 کد باز بدست آمده در این تحقیق به دوبخش راهبردها و پیامدها تقسیم شد. راهبردها شامل 5 مقوله اصلی و 15 مقوله فرعی تقیسم بود. 5 مقوله اصلی راهبردها شامل؛تخصص‌گرایی، حمایت و پشتیبانی از ایده‌های ورزشی، ایجاد و تقویت روحیه کارآفرینی، نوآوری و ایده‌پردازی، ارتقاء تعامل بین دانشکده، مراکز رشد و جامعه و ایجاد کافه کارآفرینی در دانشکده بود. پیامدها شامل 4 مقوله اصلی و 9 مقوله فرعی بود. مقوله اصلی پیامدها شامل؛ خلق و توسعه فرصت‌های شغلی ورزشی، برخورداری از حمایت‌های مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، درآمدزایی ایمن، بهبود کیفیت زندگی در جامعه بود. لذا می‌توان پیشنهاد کرد به‌منظور برقراری ارتباط دانشکده‌های علوم ورزشی با این مراکز باید به آموزش نوآوری، حمایت از ایده‌ها و ایجاد جوکارآفرینانه در دانشکده پرداخت. همچنین شناسایی نیازهای ورزشی صنعت و جامعه می‌تواند منجر به تعریف پروژه‌های نوآورانه و تحریک دانشجویان به ایده پردازی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategies and consequences of sports science faculties' connection with incubators and science and technology parks

نویسندگان [English]

  • Samaneh Almasi 1
  • Hossein Eydi 2
  • Homayoun Abbasi 3
  • Behzad Foroughi 4
  • Jerónimo García Fernández 5

1 PhD student in Sports Management, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Associate Professor of Sports Management, Razi University, Kermanshah, Iran

3 Assistant Professor of Sports Management, Razi University, Kermanshah, Iran

4 Assistant Professor of International Business Management, Aishu University, Cushing, Taiwan

5 Assistant Professor of Physical Education and Sports Science, University of Seville, Seville, Spain

چکیده [English]

The purpose of this research is to provide strategies to connect sports science faculties with science and technology incubators and parks and its consequences. The research method was qualitative and data collection was performed by interviewing and reviewing the literature. The research sample was determined theoretically and after conducting 14 interviews, the communication strategies between the faculties of sports sciences with incubators and science and technology parks were identified. According to the results, the 205 open codes obtained in this research were divided into two parts: strategies and consequences. The strategies included 5 main categories and 15 sub-categories. 5 main categories of strategies including; Specialization, supporting sports ideas, creating and strengthening the spirit of entrepreneurship, innovation and ideation, promoting interaction between the faculty, incubator centers and the community and creating an entrepreneurial cafe in the faculty. The results included 4 main categories and 9 subcategories. The main categories of outcomes include; Creation and development of sports job opportunities, having the support of incubator centers and science and technology parks, secure income generation, improving the quality of life in the society. Therefore, it can be suggested in order to establish a relationship between the Faculties of Sports Sciences and these centers, it is necessary to teach innovation, support ideas and create a creative atmosphere in the faculties. It can also turn the needs of sports and the community into ideas as new projects and motivating students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports Science
  • Incubators
  • Science and Technology Parks
  • Business
  • Self-Employment