نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار علوم اقتصادی، دانشگاه شمال، آمل، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، برآورد تولید ناخالص داخلی ورزش و بررسی تحولات اجزای آن طی سال‌های 1375 تا 1394 بود. ابتدا مدل‌های موجود معرفی شدند و درنهایت، مدل مناسب برای برآورد حجم اقتصاد ورزش ایران معرفی شد و سپس آزمون شد؛ ازاین‌رو، پژوهش حاضر به‌لحاظ هدف ازنوع پژوهش‌های بنیادی بود و به‌لحاظ روش جمع‌آوری آمار و اطلاعات، ازنوع پژوهش‌های اسنادی بود. داده‌های مربوط به هزینه‌های ورزشی خانوار از پرسش‌نامه‌های خام مرکز آمار ایران، داده‌های مربوط به هزینه‌های جاری و عمرانی ورزشی دولت از اطلاعات موجود در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت ورزش‌وجوانان، داده‌های مربوط به صادرات و واردات کالاهای ورزشی از سالنامه‌های آماری گمرگ ایران و داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) و نرخ تورم نیز از سایت بانک مرکزی ایران استخراج شدند. بازة زمانی همة داده‌ها طی سال 1375 تا 1394 بود و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ازطریق نرم‌افزار اکسل نسخة 2013 انجام شد. نتایج نشان داد که حجم اقتصاد ورزش در ایران سهم اندکی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است و روندی کاهشی داشته است که این میزان با برآوردهای انجام‌شده در سایر کشورهای جهان فاصلة بسیار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Estimated of Gross Domestic Sport Product and Changes in its components (1996-2015)

نویسندگان [English]

 • Maziyar Kalashi 1
 • Hossein Eydi 2
 • Homauom Abbasi 2
 • Mohammad Hadi Rajaii 3

1 Ph.D. Student in Sport Management, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Assistant Professor in Sport Management, Razi University, Kermanshah, Iran

3 Assistant Professor in Economic Sciences, University of Shomal, Amol, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to estimate the GDP of sport and review the evolution of its components during 1996-2015. In this regard, the existing models were first determined and finally a suitable model for estimating the volume of the sport of Iran's economy was introduced and then tested. Therefore, the present research is a fundamental research in terms of its purpose and is a type of documentary research in terms of data collection and statistics. Data have been collected from various resources, Household sport expenditure data from raw materials questionnaire of Statistics Center of Iran, current and development sport costs of the government from information in the Management and Planning Organization and the Ministry of Sports and Youth, export and import data of sporting goods from the Statistical calendar of Iran Custom, and Iran GDP data (current prices) and inflation rate from the Central Bank of Iran. The period of all data is from 1996 to 2015, and data analysis is also done by Excel 2013 software. The results show that the size of the sport economy in Iran has a small share of the country GDP and it has a downward trend, which is far from the estimates in the other countries of the world.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sports economics
 • Gross Domestic Sport Product
 • The size of the sports economy
 • the Household and Government Sport Expenditure
 1. Amnyos (2008), Etude du financement public et privé du sport, Etude réalisée dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne, Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative etSecrétariat d’Etataux Sports, Paris, octobre.
 2. Andreff, W. (2012). Contemporary issues in sports economics: Participation and professional team sports. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
 3. Askarian, F., & Jafari, A. (2009). Compare the Iranian household sports costs in 1380 to 1385. Research on Sport Science, 4(25), 95-104. (Persian).
 4. Askarian, F., Asghapoor, H., & Sarlab, R. (2015). Competitive, structural and national changes in the export of sporting goods in Iran. Journal of Sport Management and Motor Behavior, 12(23), 15-26. (Persian).
 5. Biabani, Gh. M., & Mosavi, S. A. (2010). Smuggling of goods and its effects on the economy. Karagah, 2(3), 68-83. (Persian).
 6. Eghtesad Online. (2017). Reducing smuggling from 25 to 12 billion dollars. Available at: http://www.eghtesadonline.com/ (Accessed 14 February, 2018). (Persian).
 7. Fullerton, S. (2017). Sports marketing (3rd ed.). Chicago: Business Press.
 8. Humphreys, B., & Ruseski, J. (2009). Estimates of the dimensions of the sports market in the US. International Journal of Sport Finance, 4, 94-113
 9. Kalashi, M., Hoseini, S. E., & Rajaei, M. H. (2016). The effect of government and households sports expenditure to gross domestic product in Iran. Sport Management Studies, 8(38), 165-82. (Persian).
 10. Kianmarz, Y., Moharamzadeh, M., Kianmarz, V., & Rashidi, R. (2007). The survey economics status of sports industry in Iran during the year's 1380­–­1384. Proceedings of the 6th International Congress on Physical Education and Sport sciences Conference (p. 3). Kish University: Sport Sciences Research Institute of IRAN. (Persian).
 11. Kidane, F. (1996). Le gouvernement: premier commanditaire dans les pays en développement, in Message Olympique, 96-8.
 12. Milano, M., & Chelladurai, P. (2011). Gross domestic sport product: The size of the sport industry in the United States. Journal of Sport Management, 25, 24-35.
 13. New Zealand Value of Sport and Recreation Series. (2015). Economic value of sport and outdoor recreation to New Zealand: Update data. The Agribusiness and Economics Research Unit. Available at: https://www.sportnz.org.nz/assets/Uploads/AERU-SportNZ-Econ-Value-Updated-FINAL.pdf (11 January 2017).
 14. Pajoyan, J., & Madah, M. (2006). Economic investigation of smuggling in Iran. Economics Research, 6(1), 43-70. (Persian).
 15. Parkin, M. (2011). Macroeconomics (10th ed.). Boston: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
 16. Rahmani, T. (2007). Macroeconomics (5th ed.). Tehran: Parse Institute of Higher Education. (Persian).
 17. Shoji, H., Kaga, F., Katsurada, T., & Sawai, K. (2015). The size of the sport industry in Japan. Paper presented at the 11th Asian Association for Sport Management Conference (AASM). Langkawi Kedah, Malaysia.
 18. Zamani, M. (2011). The impact of sport expenditures on gross domestic product in Iran (Unpublished master’s thesis). Shomal University, Amol. (Persian).