بررسی وضعیت تولیدات علمی و شبکة هم‌تألیفی پژوهشگران ایران در حوزة تربیت‌-بدنی و علوم ورزشی در پایگاه استنادی وب‌آف‌ساینس طی سال‌های 2016-2006

سپیده فهیمی فر؛ بهزاد غلام پور؛ سجاد غلامپور

دوره 10، شماره 49، مرداد و شهریور 1397، صفحه 37-58

https://doi.org/10.22089/smrj.2018.4690.1900