نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

3 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

رسانه‌ها به عنوان یکی از تأثیرگذارترین عوامل جذب تماشاگران محسوب می‌‌شوند. هدف پژوهش حاضر ارائه مدل ارزیابی عملکرد رسانه‌های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد 360 درجه بود. این تحقیق بر اساس روش کمی، بر مبنای مسیر اجرا اکتشافی و بر حسب هدف از نوع کاربردی صورت گرفته است. مشارکت کنندگان شامل کلیه صاحب‌نظران مدیریت ورزشی و مدیریت رسانه‌ای و در بخش کمی شامل کلیه مربیان فوتبال، مدیران فوتبال، بازیکنان، داوران، خبرنگاران در لیگ‌های فوتبال و کارشناسان ارتباطات رسانه‌ای، همچنین مخاطبین لیگ برتر فوتبال کشور بود که تعداد 384 نفر (با تأکید بر کفایت نمونه فرمول تعیین حجم نمونه کوکران) بودند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش، تصادفی طبقه‌ای بود. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی عملکرد رسانه‌های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال بود. روایی سازه پرسشنامه از طریق تحلیل عامل اکتشافی و پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ ابزار با استفاده از روش معادلات ساختاری تأیید شد. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون T تک نمونه‌ای و تحلیل واریانس یک‌راهه و مدل سازی بر اساس نرم افزار اس ال پی اس انجام شد. بر اساس نتایج به‌ دست ‌آمده، با توجه به سه مقدار 02/0 ، 15/0 و 35/0 به عنوان مقادیر نشان دهنده قدرت پیش‌بینی مدل برای GoF ، مقدار محاسبه شده 563/0 نشان از برازش کلی قوی مدل دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting a model for evaluating the performance of emerging media in relation to the Iranian Football Premier League with a 360-degree approach

نویسندگان [English]

  • majid keramatimoghadam 1
  • mohammad nikravan 2
  • Nazanin Rasekh 3

1 phd student

2 Assistant Professor, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Boroujerd Branch

3 3. Assistant Professor, Institute of Physical Education and Sports Sciences

چکیده [English]

The media is considered as one of the most influential factors in attracting viewers. The purpose of this study was to evaluate the performance of emerging media in relation to the Iranian Football Premier League with a 360-degree approach. This research is based on a quantitative method, based on exploratory implementation path and applied purpose. Participants included all experts in sports management and media management, and in a small part included all football coaches, football managers, players, referees, journalists in football leagues and media communication experts, as well as the audience of the country's Premier Football League, which numbered 384 people (with emphasis on Sample adequacy were the formula for determining the sample size of Cochran). The sampling method in this study was stratified random. Data collection tools included a researcher-made questionnaire evaluating the performance of emerging media in relation to the Premier Football League. The construct validity of the questionnaire was confirmed by heuristic factor analysis and hybrid reliability and Cronbach's alpha of the instrument using structural equation method. Data analysis was performed using one-sample t-test and one-way analysis of variance and modeling based on SLPS software. Based on the obtained results, considering the three values of 0.02, 0.15 and 0.35 as values indicating the predictive power of the model for GoF, the calculated value of 0.563 indicates a strong overall fit of the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • notification
  • social participation
  • Educational nature
  • Culture building
  • Editorial independence